Home

Etos patos og logos eksempler

Etos, logos og patos. Det er viktig med kunnskap om hvilken appellform som passer best i den situasjonen du skal uttrykke deg i. Det er også viktig å ha kunnskap om hvem du snakker til, for å vite om du skal spille på troverdighet, fornuft eller følelser Etos, patos og logos. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Fagstoff. Etos. Etos kan vi definere som troverdighet, eller avsenderens troverdighet. Når du skal skrive en tale eller et Eksempel: «Jeg har brukt bodylotion fra The Body Shop i fem år,. Still spørsmål om analyser og appellformene etos, logos og patos i vårt Lekseforum. Etos. Etos som appellform handler om den overbevisningen av publikum som skapes i kraft av avsenderens troverdighet. Hvis tilhøreren har tillit til avsenderen, vil hun mest sannsynlig være enig i synspunkter og budskap argumentasjon og retorikk. Det er derfor en forutsetning at elevene har noe teoretisk kunnskap om emnet og gi dem mulighet til å vurdere hvor godt de forstår begrepene patos, logos og etos. Gjennom å observere medelevene sine får elevene også se flere ulike eksempler på hvordan vi kan bruke appellformene. Passer for 9. eller 10. trin En tekst inneholder vanligvis alle appellformene, og det trekker opp på karakterskalaen hvis du i analysen din kan vise hvordan etos, logos og patos spiller sammen i teksten. Dette gjør som regel argu (

Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3 - Etos, logos og

En videoforelesning med følgende mål: Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes i reklame Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du velger er viktige for å gi deg troverdighet og teksten din apell og gjennomslagskraft

Dansk i skolen: Ethos, Pathos, Logos

Logos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i fornuft og argumentasjon. Hos Aristoteles (384-322 fvt.) er logos saken som taleren diskuterer, og bevismidlene er knyttet til sakens innhold heller enn talerens karakter (etos) eller tilhørernes følelser (patos). Argumentasjon kan ta mange former og danner basis for et eget teoretisk felt Etos er et menneskes moralske karakter eller en kulturs særpreg. Ordet kommer fra gresk ethos og brukes ofte filosofisk i betydningen sedvane eller moralsk holdning. Det greske ordet etikk (fra ethikos) har samme opphav som etos og betyr «sedelig» eller «læren om det å vise moral».. I retorikken blir etos (talerens egen autoritet) gjerne knyttet til logos (tanke, fornuft) og pathos. tillitvekkende og argumentene våre fornuftige, og det vi sier må vekke følelser i tilhørerne (se under om etos, patos og logos); 2) I en overbevisende tale virker disse tre elementene ikke hver for seg, men i samspill (se under om disposisjon, topos og aptum). Retorisk teks I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos, logos og patos. Å appellere betyr å henvende seg til eller å oppfordre. Etos er knyttet til avsenderen og den tilliten mottakeren har til vedkommende. Jo større tillit en har til avsenderen, jo sterke er etos-appellen Den retoriske trekanten: Etos, Pathos, Logos Ethos . Ethos er troverdigheten til høyttaleren eller forfatteren. For å engasjere et publikum på et bestemt emne, må personen som presenterer informasjonen først etablere seg som noen som kan stole på, eller som en som har mye erfaring med emnet

Norsk - Etos, patos og logos - NDL

 1. Samtidig kan etos etableres ved å fortelle om personlige erfaringer knyttet til saken. Vi har alle en tilbøyelighet til å tro mest på de som er eksperter. Aristoteles, oppfinneren av etos, logos og patos, understreker at etos ofte må forekomme på bakgrunn av logos
 2. Etos og patos. Martin Luther King Se for eksempel på de parvise motsetningene i setninga a desert sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, Etos, patos og logos Kjernestoff. Fagstoff. Kontekst, kairos og aptum Kjernestoff. Verdens.
 3. Etos er et retorisk bevismiddel, altså en måte å overbevise noen på, som henger sammen med karakteren til den personen som sier eller skriver noe. I dagligtale kan etos også betegne en persons moraloppfatning, moralske vilje eller livsholdning.
 4. For eksempel: «Dyr føler smerte, derfor bør vi forby produkter som er dyretestet. Kopier inn setningene i Word: røde setninger under patos, grønne under etos og blå under logos. Dette avhenger i stor grad av nivået i klassen. Lag en liste over argumentene i artikkelen
 5. Logos virker også den moralske sammenheng mellom menneskenes handlinger. Retorikk Se hovedartikkel: Logos (retorikk) I retorikken danner logos sammen med etos og patos de retoriske bevismidlene som skaper overbevisning hos tilhørere. Logos-argumentasjon handler om å argumentere logisk via tale
 6. I denne elev-rettede video forklares ordene: appellere og retorik samt appelformerne: etos, logos og patos med eksempler. Videoen er henvendt til Folkeskolen..
Individuell oppgaver! | Jakkomedia

Som vi leser og diskutere, identifisere de ulike eksempler på ethos, pathos og logos du kommer over i teksten. Skildre disse eksemplene i et storyboard med riktig og nøyaktig art innhold. Deretter gi sitat eller en kort oppsummering av eksempelet du viser. Scenene må være ryddig, iøynefallende, og gjenspeiler kreativitet og omsorg Ethos-, pathos- eller logosbriller Denne øvelsen lærer deg å se hvordan Aristoteles sine tre appellformer; ethos, pathos og logos, kommer til uttrykk, for eksempel i en politisk tale. Øvelsen viser at man selvfølgelig kan anse en sak fra kun én synsvinkel, men at alle de tre appellformene ofte vil være på spill samtidig Gyldendal Undervisning 2017 Undervisningsopplegg - Nye Kontekst 1 Etos, logos og patos Tema: Retorikk Mål: Anvende og kjenne igjen dei tre appellformene i eigne og andre sine tekstar. Om opplegget: Opplegget er tenkt som ei praktisk øving der elevane får anvende kunnskapen sin om argumentasjon og retorikk. Det er derfor ein føresetnad at elevane har noko teoretisk kunnskap o

GJENKJENN ETOS REKLAME Eksempel: Røde Kors Ungdom Ja, reklamen er klar i fargene og tydelig, noe som virker aerlig. Hvit bakgrunn signaliserer renhet og ærlighet. Logoen forbinder vi med en troverdig organisasjon. Tegneserien har et ungdommelig uttrykk der personene har en litt «sær» stil. Troverdig og ungdommelig. Ærlig, troverdig og. Kort innføring i dei retoriske omgrepa etos, logos og patos Etos, patos og logos Etos handler om hvordan troverdigheten og overbevisningskraften etableres hos oss lesere når det kommer til forfatteren av teksten. Vi har for eksempel mer troverdighet til tekster som har blitt skrevet av professorer enn studenter, fordi det vi vet om fra før påvirker oss til en stor grad Derfor benytter man da etos, logos og patos for å overbevise leseren. Etos betyr noe sånt som troverdighet. Er forfatteren troverdig? eksempel: En psykolog som uttaler seg om barn med psykisk helse har en viss etos på grunn av sitt yrke logos dreier seg om fornuft. her burde du se etter hva slgs argumenter forfatteren får frem

Appellformer: Etos, Logos og Patos Skolediskusjon

 1. Aristoteles introduserte oss for appellformene Etos, Logos og Patos. Nå skal vi snakke om appellformen som bygger på troverdighet. Etos kommer av det greske ordet E thos som betyr læren om det å vise moral.Vi kan spille på Etos; troverdighet, for å oppnå tillitt hos lytteren. Personen som bruker dette virkemiddelet i sin tale, vil gjerne prøve å opprettholde eller oppnå Etos
 2. Patos. Appell til mottagerens sanser og følelser. Gjennom etos - behage Gjennom logos - belære Gjennom logos - bevege. Etos - til hjertet (troverdig og tillitsforhold) Logos - til hodet (logikk og sak) Patos - til magen (vi snakker om mageFØLELSE, ikke sant?) Alle tre må være tilstede om kommunikasjonen skal fungere, men i ulik.
 3. Patos eksempler. Eksempel på logos-appell (undersøkelse, statistikk og nøkternt, saklig språk): Undersøkelser viser at en økt bistand til sentralafrikanske u-land skaper økt vekst, flere arbeidsplasser og opptil 90 % økt velstand i hver enkelt familie
 4. Etos, patos og logos. En enkel innføring i retorikk for elever i yrkesfag og studiespesialiserende Vg1
 5. Hei! Skal levere inn en norskoppgave hvor jeg skal skrive en retorisk analyse av Vidkunn Quislings tale fra 9. april 1940. Men hvordan skal jeg forme en slik analyse? -Hvordan innlede? -Burde jeg dra inn mange eksempler/quoter fra Vidkunns tale? -Hvordan forme en retorisk analyse RIKTIG? Altså hv..

 1. Kortsvarsoppgaven går ut på å forklare hvordan avsenderen bruker etos, logos og patos for å overbevise mottakeren i «En appell til mor og far». Vi kommer her til å ta for oss hvordan de tre appellformene er brukt, samt eksempler fra teksten
 2. Patos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i tilhørernes følelser for å overbevise. Den eldre retoriske betydningen beskriver en legitim og nokså nøytral kilde til overbevisning og overtalelse. I dagligtalen betyr patos gjerne overdreven eller melodramatisk bruk av følelsesmessige (sentimentale) virkemidler.
 3. Jeg synes at denne reklamen er overbevisende, selv om jeg ikke umiddelbart befinner meg i målgruppen. I og med at teksten har høy Ethos vil argumentene være fornuftige, logiske, sannsynlige og saklige. Likevel er teksten utsmykket med sterkt Pathos. Konkrete eksempler har jeg nevnt tidligere i denne oppgaven
 4. For eksempel, i et argument for å lovlig forby abort, kan forfatteren bruke levende ord for å beskrive babyer og uskylden i et nytt liv for å fremkalle tristhet og bekymring fra publikum. søknader. Logoer, etos og patos er tradisjonelle faglige elementer bak resonnement

Samspill mellom etos, patos og logos

Patos, etos og logoer Patos av Aristoteles. Patos betyr lidelse og erfaring. I Aristoteles retorikk oversettes dette til talerenes eller forfatterens evne til å provosere følelser og følelser i publikum. Pathos er forbundet med følelser, refererer til appellen til den emosjonelle siden av målgruppen. Kort sagt, patos søker å empathize. Retorikk, etos, patos, logos, Kairos Aptum,metafo NYTT TEMA. noen som kunne gi innspill på hvordan Obama bruker retorisk virkemidler i sin seiertale 2008? bare konkerete eksempler; hvordan han bruker etos hvilken effekt har dette. kontrast og gjentagelse og begrunnelser.. For denne tre-kvadratiske storyboardet, må studentene identifisere og skildre et eksempel på hver av de tre aristoteliske retorikkomponentene. Under hver avbildning bør de forklare sin begrunnelse og / eller inkludere andre skriftlige eksempler som rom tillater. Ethos, Pathos, Logoer i fortellingen av Frederick Douglasss li Etos, patos og logos. Elin Marie Voie. 12.06.20. 3 timer. Introduksjon. Innledning om retorikk. Etos. Øvingsoppgave om etos. Patos. Øvingsoppgave om patos. Logos. Øvingsoppgave logos. Hvordan overbevise i skrift og tale? Gjenkjenn struktur og appellformer. Hold en tale.

Bruk begrepene! Etos, patos og logos

Writing Class Presentatio Ethos Pathos og Logos Samfunn, etikk og politikk. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n

”Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Etos. Talerens troverdighet. Ytre og indre. Logos. Selve saksinnholdet. Det saklige. Det logiske. Patos. Appell til mottagerens sanser og følelser. Gjennom etos - behage Gjennom logos - belære Gjennom logos - bevege. Etos - til hjertet (troverdig og tillitsforhold) Logos - til hodet (logikk og sak Relevant fagspråk i denne oppgaven er begreper som forklarer noe om dialekter og talespråk, for eksempel «standardtalemål», «regionmål» eller «palatalisering». Det kan også være begreper fra retorikken (etos, patos eller logos) når du skal forklare argumentasjonen. Og da er vi over på det andre spørsmålet ditt Å appellere til etos vil si at avsenderen bygger opp tillit til seg selv som person og sine synspunkter. Appellen til etos gjør at avsenderen ser troverdig ut i mottakerens øyne. Mottakeren vil Bruk av eksempler. 6.Språklige virkemidler. Subjektiv/objektiv stil og Argumentasjonsanalyse ved hjelp av appellformene etos, patos og logos

Fraværsgrensen: Når dokumentasjon ikke gjelder | Retorisk

Reklamer som spiller på Etos, Patos og Logos Helene Likne

Appell til patos betyr at det på én eller annen måte appelleres til mottakerens følelser. Avsenderen forsøker å overbevise mottakeren ved å vekke bestemte stemninger eller følelser. Dette kan være en ( Guidens oppbygning og innhold. Guiden består av et innledende kapittel der vi forklarer hva en argumentasjonsanalyse er og hvordan du lager en god argumentasjonsanalyse. I guidens andre del finner du en oprift på retorisk analyse. Her får du en innføring i de retoriske begrepene, med særlig fokus på de tre appellformene etos, logos og. Finn eksempler på etos, logos og patos, og sett karakter: «Savner kilder», «virker trygg» osv. Husk at halvparten av kommentarene skal være positive og så kommer selve fremførelsen, actio. der logos, patos og etos blir synliggjort, og man ser om man i talesitusjonen oppnår den ønskede responsen. Augustin. En person som ikke vanligvis blir sett på som en retoriker, er St. Augustin Det er lettere å diskutere når vi har verktøy som hjelper oss å skille argumentene fra hverandre, slik at vi ser bildet tydeligere. Retorikkens Logos (logiske, rasjonelle argumenter), Ethos (verdiargumenter) og Pathos (emosjonelle argumenter) er et slikt verktøy. La oss bruke diskusjonen om hvilket samfunn vi ønsker oss, med eller uten mennesker med Downs syndrom, som ett eksempel

Appell etter femavsnittsmetoden – retorikk i klasserommet

Kommunikasjon og kultur - De tre appellformene - NDL

Ethos Pathos Logos mal for storyboard aktivitet. ETOS (ETIKK / KREDIBILITET) EKSEMPEL # 1 EKSEMPEL # 2 LOGOER (LOGIKK) PATHOS (EMOTIONS Nedenfor gennemgår vi et par eksempler, hvor alle tre appelformer er i spil. Under hvert eksempel kan du se en uddybende forklaring på, hvordan appelformerne kommer til udtryk i teksten. Prøv om du selv kan finde frem til etos, logos og patos i hvert eksempel, før du tjekker forklaringen. Eksempel fra debatindlæ

Forskjellen Mellom Ethos Pathos Og Logos Sammenlign

Etos Patos Logos AS. 977 485 819. Oversikt Regnskap Nøkkeltall Roller og Eiere. Sum driftsinntekter 2018: 3 970' NOK. Driftsresultat 2018: 473' NOK. Ansatte 1. 100% Utvidet firma- og kredittinformasjon. Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv Kjøp betalingsanmerkninger, årsregnskap, firmaattest, vedtekter og utskrifter fra Brønnøysundregistrene for Etos Patos Logos AS 97748581 Eksempler kan få et slags symbolsk effekt på budskapet i en tekst. Eksempler er retoriske virkemidler som nettopp skal være eksempler. De tre elementene Etos, Patos og Logos virker samtidig og påvirker hverandre gjensidig. Summen av disse utgjør vår bedømmelse av en tekst typiske eksempler er: •Politiske taler •Holdningskampanjer etos logos patos. etos •Å argumentere ved hjelp av etos er å argumentere ved hjelp av troverdighet. •Man kan ha en viss etos på forhånd. •Begrepene etos, logos, patos og kairos er forbeholdt retoriske analyser

De retoriske appellformene - logos, etos og patos - YouTub

Etos, patos og logos Etos patos og logos - NYNORSK. Publisert 08. august 2019 Relaterte artikler En verden uten krig - skriveoppgave i forbindelse med fredsprisen og FN-dagen Tema: Reflekterende skriving Hva tenker jeg på når jeg leser? Tema. Ethos legger merke til programlederens ekspertise, kunnskap og erfaring på området, og patos fokuserer på å vekke følelser og fantasi hos publikum mens logoer innebærer å presentere fakta, informasjon og bevis. Nedenfor er en infographic om forskjellen mellom ethos pathos og logoer. Sammendrag - Ethos vs Pathos vs Logos. Ved å.

6. Hva kan du/dere si om tekstens etos, patos og logos? 7. Hvilke tekstelementer (meningsbærende ressurser) består teksten av? - verbaltekst - bilder/levende bilder - lyd/musikk - kroppsspråk - tegnspråk - diverse symboler-fargekoder - design/oppsett - skrifttype/Skriftstørrelse - Osv. 8. Hvordan jobber de ulike. «Etos», «patos» og «logos» er sentrale begreper i retorikken og bør være bærende i en retorisk analyse. Så i stedet for å «flette dem inn», bør du kanskje tenke at de skal utgjøre grunnlaget for analysen din. Men du kan eventuelt nøye deg med å nevne de greske termene kort og vise at du kjenner deres innhold, for deretter å bruke norske termer videre i analysen Start studying Direkte og indirekte argumentasjon (etos, patos, logos). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools - Da, høyrest jo litt gresk ut, og da er rimeleg nærme sanninga sa føredragshaldar Marianne Østengen då ho sist veke skulle forklare, 30 ivrige kvinnlege tillitsvalde i landbruket sine organisasjonar, kva etos, patos og logos betyr

Spørsmål 1-5 side 235, og 1-10 side 292 | Grip teksten

Etos Patos Logos AS : Gateadresse : Bergljots gate 36, C/O Rune Glasø, 4041 Hafrsfjord : Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. Se eksempel på firmarapport Retorikk og analyse: Etos: troverdighet og personlighet! Er dette til å stole på? Se etter spor i teksten som ref. Flere enn en kilde? Viser de at de kan vurdere den informasjonen fra kildene? Patos: hvordan innholdet vekker følelser hos mottakeren? Logos: Appellerer til fornuften ved et logisk resonnement? Etos og logos henger litt i følge. Etos-Logos-Patos Norsk vg3 blogg. bloggens siste innlegg har vi fått en oppgave som består av å gjøre rede for de vikigste trekkene i nyromantikken og modernismen. Et eksempel er at kake blir til kage. Infinitivsendingen er e-infinitiv. Det vil si at alle verb slutter på e, som for eksempel å leke, å være og å komme This handout offers you a definition and. Etos, patos og logos Ifølge den klassiske retorikken er begrepene etos, patos og logos de tre veiene til påvirkning. De kan også defineres som appellformer. Definisjon fra wikipedia: Etos kommer fra gresk ethos og brukes ofte filosofisk i betydningen sedvane, eller moralsk holdning Etos-Logos-Patos Norsk vg3 blogg. mandag 18. mai 2009. Kristiansand-dialekten Det vil si at alle verb slutter på e, som for eksempel å leke, å være og å komme. De har ingen form for tjukk l eller rd, og ingen konsonantoverganger. Når det kommer til 1

Akademisk mundtlig fremstilling 1, introduktion

Etos er på en måte litt overordnet de to andre. I din vurdering av tekstens etos bør du også se på balansen mellom patos og logos. Dersom teksten balanserer disse to overbevisningsmidlene godt, vil du få tillit til teksten, og den vil dermed kunne overbevise deg. Konklusjonen blir da at det er en retorisk vellykket tekst. 2. Retorikk og skriving . Oversikt. Retorisk analyse steg for steg - undervisningsopplegg; Bruk omgrepa! Etos, patos og logos; Bruk omgrepa! Kairos og aptum; Vurdering av nettsider - sjekkliste; Test deg sjølv. Quiz - retorikk; Quiz - skriving; Lær meir! «Kjære skattefinansierte, homofobe prester» - les og skriv; Eksempeltekstar. • ryddige og brukervennlige bøker. • fokus på sjangerlære • mer sakprosa • flere norske og nordiske tekster • enda flere og bedre oppgaver Sagaserien består av: • ei grunnbok per trinn • ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka. Leseboka inneholder også oppgave

Denne video handler om Spies reklamefilm, og i denne film har kigget på brugen af appelformerne logos, Etos og Patos. https://www.youtube.com/watch?v=B00grl3.. Ethos, Pathos & Logos DA fra Ammerud, Oslo. Annonse- og reklamevirksomhet. Hopp til innhold. 1881.no. Søk 1881. Ethos, Pathos & Logos DA. Hagelundveien 44, 0963 Oslo Vis kart. Telefonnummer mangler, data er hentet fra offentlige registre. Er dette er din bedrift. ETOS, PATOS OG LOGOS I AKSJON! blogg. Hvordan blir de tre bevismidlene brukt i en politisk debatt? I denne videosnutten kan du se hvordan Hillary Clinton og Donald Trump tar i bruk bevismidlene. Spol fram til 3.40, og lær mer om bevismidler i aksjon Etos Patos Logos AS Org nr 977 485 819. Bergljots gate 36, 4041 Hafrsfjord Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send firmaprofil til e-post Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt Etos, patos og logos; Bruk omgrepa! Kairos og aptum; Vurdering av nettsider - sjekkliste; Test deg sjølv; Lær meir! Eksempeltekstar og skriverammer; 3. Digitale medium. Oversikt; Test deg sjølv; Lær meir! 4. Retorikk og munnleg kommunikasjon. Oversikt; Test deg sjølv; Lær meir! 5. Talemål. Oversikt; Test deg sjølv; Lær meir.

Arven fra Sokrates: Etos, Patos og Logos

måter og i hvor stor grad (for eksempel ved bruk av appellargumenter, språklige virkemidler, egne erfaringer eller eksempelhistorier) I avslutningen kan du avrunde med: • En kort oppsummering av forholdet mellom patos og logos i teksten og hvorvidt noe av dette bidrar til at avsenderen framstår som troverdig (etos Collection Etos Patos Og Logos Analyse Review the etos patos og logos analyse photo collection - you might also be interested in instituto avaliar from 2020 plus spelbutik högbergsgatan. Homepage. E eller. Medieuttrykk og mediesamfunnet. Retorisk analyse av kongens nyttårstale 2012 - Studienett.no pic Logos, Pathos og Ethos by Nikolaj Svensgaard. Logos Etos Patos. Å skrive kortsvarsoppgaver (ca 28 min.) on Vimeo. Appeals - SICKO. Appelformer worksheet. Ind i dansk - Hjælp til analyse og skrivning i Etos Patos. Logos Etos Patos. Retorikk - Foredragsnotater 6 - Norsk grammatikk NOR1100. Videre undersøker jeg forekomsten av appellformene ethos, pathos og logos. I kapittel fem oppsummerer jeg mine funn. Jeg kommer tilbake til min problemstilling, og på bakgrunn av den konkluderer jeg. Gjennom min analyse mener jeg å ha holdepunkter for å si at statsministerens tale var et bidrag i det nasjonale sorgarbeidet

Tett på - bla-i-boka by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Etos Patos Logos AS fra , Rogaland. Eiendomsforvaltning og -utvikling. Westco AS Westco er solid økonomisk forankret og har over 25 års erfaring innen utleie av næringslokaler. Gjennom ak Oslo Relocation Stavanger Eiendomsforvaltning og -utvikling - Hafrsfjord; Bane NOR Eiendom, avd Stavanger Eiendomsforvaltning og -utvikling - Stavanger; Hagen rent Corporation AS Eiendomsforvaltning. Spørsmål og svar Lukk. Finn læreverk. Grunnskole Videregående Barnehage Skolestudio Meny Søk Ta kontakt Norsk Salto Norsk 1-7 Ny Undervisningstips Etos, logos og patos 8.-10. trinn. Etos, logos og patos. Etos, logos og patos: •Etos = troverdighet (Bruk troverdige kilder, vær kildekritisk) •Logos = logisk oppbygging av tekst (Det må være lett å følge med) •Patos = vekke interesse / følelser hos publikum. Refleksjon/Vurdering. VURDERINGSSKJEMA MUNTLIG FRAMFØRING. BUDSKAPET

logos - retorikk - Store norske leksiko

Etos Patos Logos har besøksadresse C/O Rune Glasø Bergljots Gate 36, 4041 Hafrsfjord (Stavanger, Rogaland). Bedriften ble stiftet i 1997 og er registrert som AS under bransjen eiendomsforvaltning. Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Etos Patos Logos. Det er registrert 1 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Etos Patos.

Bigg filam city
 • Rare skademeldinger.
 • Baggerarbeiten video.
 • Annaberger weihnachtsmarkt annaberg buchholz.
 • Sannsynlighet minst og høyst.
 • Kgv eu supply.
 • Pais vasco mapa.
 • Hotel heathrow terminal 5.
 • Aqua dome sölden.
 • Kommer for salg drammen.
 • Informer svet vesti.
 • Weinfest kalender 2018.
 • Den gode date.
 • How to start the dawnguard.
 • Isabell horn.
 • Plex tv signuo.
 • Uv stråling gran canaria.
 • Wienerpølser test.
 • Continents of the world wiki.
 • Fiona bwl.
 • Mark forster sowieso youtube.
 • Filipperbrevet 1.
 • Meter til km.
 • Camping vestfold.
 • Valery spiridonov dead.
 • Hamburger bahnhof aktuelle ausstellung.
 • Lesesal oslo.
 • Freakonomics overall summary.
 • Amiibo nettbutikk.
 • Varmebelte 5m.
 • Foss bad kampanje.
 • Den store gavefesten 2017.
 • Yamaha mt 10 norge.
 • Michael sheen charlie sheen verwandt.
 • Restaurant soirée dansante 77.
 • Presens perfektum engelsk.
 • How to get photoshop on mac.
 • Joey jordison satyricon.
 • Stadt unna bewerbung.
 • Cliffs of dover youtube.
 • Super mario kinderkleidung.
 • Oppdrift fly.