Home

Vurderingskriterier samfunnsfag vgs

Kjenneteikna i samfunnsfag er laga for å gi læraren støtte til å vurdere eleven sin samla kompetanse i faget. Inndelinga i kategoriane «fakta, omgrep og bruk» og «vurdere og argumentere» er meint som verktøy for å kunne gjere dette på tvers av hovudområda i læreplanen Samfunnsfag: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn Kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene og er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene under gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006. Se også kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) Vurdering samfunnsfag : Vurderingskriterier i norsk fordypning : Vurderingkriterier naturfag : Vurderingskriterier i kunst og håndverk : Vurderingskriterier Engelsk skriftlig og mun : Vurdering KRLE : Norsk, vurderingskriterier saktekst : Norsk, vurderingskriterier skjønnlitt. Vurderingskriterier i kroppsøving : Vurdering i valgfag.doc Samfunnsfag: Nynorsk: Samfunnsfag: Nordsamisk: Servodatfágat: Engelsk: Social studies: Fagkode: SAF1001 (gjeldende) Erstattes av fag SAK1001 - Samfunnskunnskap. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Fant du det du lette etter? Ja.

Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder: skriver-leser-interaksjon, innhold, tekstoppbygging, språkbruk og formverk, rettskriving og tegnsetting Gjeldende læreplan Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Samfunnsfag (SAF01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Samfunnskunnskap Vg1/Vg2 (SAK01-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Vurderingskriterier kan være ganske generelle og de kan være veldig spesielle. Noen fag har konkrete og klare kompetansemål, som også sier mye om hva og hvordan noe skal vurderes. Andre fag - og særlig de jeg kan noe om - har vide kompetansemål som både må brytes ned til konkrete læringsmål og som krever vurderingskriterier tilpassa hvert enkelt prosjekt og undervisningsopplegg I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Har kommet over noen eksempler på eksamensoppgaver i samfunnsfag og skal selv opp som privatist om tre dager. Skulle ønske jeg fant disse tidligere - håper inderlig noen har nytte av dem. INDIVID OG SAMFUNN a. Hva er typisk norsk i Norge i dag? b. I hvilken grad er det riktig å si at forskjellene..

Title: Muntlig presentasjon, vurderingskriterier Author: ogran Last modified by: ogran Created Date: 5/14/2009 12:21:00 PM Company: Bærum kommune Other title Atlanten VGS > Utdanningstilbud > Privatist > Gjennomføring av eksamen > Samfunnsfag og historie. Du vil bli vurdert i forhold vedlagte vurderingskriterier for muntlig eksamen i samfunnsfag. VURDERINGSKRITERIER TIL MUNTLIG EKSAMEN : Karakterene 5 og 6: Karakterene 3 og 4 Som lærer tar man naturlig nok styring over prosessen med utarbeidelse av vurderingskriterier og oppgaver. Gjennom dialog med elevene setter man sammen et forslag, som læreren kan renskrive. Ut fra vurderingskriteriene vil det mange ganger være naturlig å lage noen kjennetegn på kompetanse, både som hjelp for elevene underveis, og for læreren i vurderingsarbeidet Vurderingskriterier muntlige presentasjoner. Læreplanmål/emne/ ferdigheter: Under middels måloppnåelse 2: Middels måloppnåelse 3-4: Over middels måloppnåelse 5-6: Beherske ulike muntlige roller. Kan delta i faglige samtaler og presentasjoner, som aktør og tilhører

Egen mentor · Gratis rådgivning · Tett oppfølging av lære

Til høyre finner du et forslag til gjennomføring av muntlig eksamen i historie. Du finner også forslag til vurderingskriterier. Send oss gjerne kommentarer og forslag til forbedringer SAMFUNNSFAG KARAKTER VURDERINGSKRITERIER SAMFUNNSFAG 6 5 Stor grad av muntlig aktivitet i timene. Viser stor interesse for faget. Eleven mestrer diskusjonsteknikk svært godt. Kan gjøre greie for ulike samfunnsvitenskapelige emner. Kan samtale om fagstoff på en måte som virker gjennomtenkt og reflektert

Vurderingskriterier Graden av kompetanse, eller faglig mestring, er avhengig av i hvilken grad elevene: viser faglig oversikt og faglig dybde viser evne til faglig drøfting og problematisering viser evne til å presentere faglige emner poengtert og med en logisk, klar struktur viser evne til å innhente, vurdere og bruke informasjon viser selvstendighet i anvendelsen av faglig kunnska Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag 10.trinn etter revidert plan 2013 SAMFUNNSFAG - kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE - Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. formulere spørsmål om forhold FORSLAG TIL KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE (VURDERINGSKRITERIER) FOR BIOLOGI, FYSIKK, GEOFAG, KJEMI OG NATURFAG Høy måloppnåelse (karakter 5 og 6) Middels måloppnåelse (karakter 3 og 4) Lav måloppnåelse (karakter 2) TEORI, MODELLER OG BEGREPER Viser solide fagkunnskaper med ubetydelige feil eller mangler. Kan i stor grad oppfatte og bruk Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. 280 timer brukes som hovedregel til å videreføre to programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi som du valgte på Vg2 (se listen nedenfor). Tar du programfaget fremmedspråk nivå III** vil det telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi) Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring. Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering. Eleven skal kunne vurdere sin egen og andres framføring

Her kan du finne oversikt over sjangerkjennetegn + vurderingsskjemaer for 6. og 7. trinn. Først kommer imidlertid informasjon, tips og råd: Endelig, etter at jeg har jobbet 13 år som kontaktlærer og alltid har hatt norsk i egen klasse, så føler jeg at jeg har funnet formen på skriving i ulike sjangre på 6. og 7. trinn Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Naturfag var ikke et av disse fagene. Prosjektet gikk over to år (2007-2009), og nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet Det finnes karakterstøttende prøver i fagene naturfag og samfunnsfag. Kunnskapsløftet og vurdering videregående opplæring. Det er kvaliteten på den enkelte elevs resultater/prestasjoner som skal vurderes. Kjennetegn på måloppnåelse - vurderingskriterier Var oppe til privatist eksamen i samfunnsfag i går. Oppgaven jeg fikk var 2-delt. Første oppgaven fikk jeg når jeg kom inn på forberedelse rommet der jeg fikk 30 minutter på å forberede meg. (For min del så fikk jeg krig og konflikt + FN's rolle i verden) Andre oppgaven fikk jeg når jeg kom inn til eksamen

Samfunnsfag: kjenneteikn på måloppnåin

 1. Vurderingskriterier i samfunnsfag: Author: Stine Skumsrud Johansen Last modified by: ahe Created Date: 2/10/2010 10:10:00 AM Company: Det Norske Samlaget Other titles: Vurderingskriterier i samfunnsfag
 2. Stortingsvalg - skriving i samfunnsfag på vgs 3. august 2020 | Print ut. Lærer og elever kan gjerne utarbeide vurderingskriterier i fellesskap. Dette øker elevenes bevissthet rundt hva som er et kvalitativt godt svar og en legger til rette for elevmedvirkning i vurderingsarbeidet
 3. Cappelen Damm utgir læremidler i realfagene til begge studieretninger i videregående skole
 4. VGS. Samfunnsfag. UTFORSKAREN utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep. INDIVID, SAMFUNN OG KULTUR gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar
 5. Vurderingskriterier for orden og atferd . Orden Overholder frister Varsler ved fravær Meter i rett tid Har med avtalt uts r Holder orden i klasserom- met/på skolen Fravær God Gjør lekser, leverer arbeid i henhold til plan og møter forberedt til timene Søker permisjon ved planlag
 6. Norsk skriftlig vurderingskriterier Vurdering. Mye av det du skriver i skolen skal vurderes av noen andre. Læreren din er den som evaluerer deg oftest, men av og til vil du få tilbakemeldinger av medelever, foreldrene dine og andre. Innimellom vil du ha muligheten til å revidere det du har skrevet, andre ganger ikke
 7. FOKUS Samfunnsfag er et læreverk for fellesfaget som inngår i alle utdanningsprogram. Læreverket består av lærebok, forenklet bok, lærernettsted, elevnettsted og digitalbok. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

 1. File Download vurderingskriterier_og_kompetansemal_-_engelsk_vg1.docx (33.35 KB) Rapporter. Læreplan i engelsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk
 2. Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket
 3. Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i samfunnsfag 10.trinn etter revidert plan 2013 SAMFUNNSFAG - kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE - Utforskeren: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakte
 4. Informasjon fra Vennesla ungdomsskole. Vurderingskriterier i faga. Vurderingskriterier i fag
 5. På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene
 6. Harbo og Berge * Artikkeloppgave til Et grådig liv * Påbygg Gand vgs høsten 2012 Vurderingskriterier for artikkel - Kriterium Frem-ragende Kompetent Under utvikling På begynner-stadiet Tekststruktur Artikkelen har en svært ryddig og leservennlig struktur med en interesse-vekkende og presis innledning, en oversiktelig hoveddel og en ege
 7. Finn massevis av oppgaver til inspirasjon i samfunnsfag på denne siden. Her har Studienett samlet mange eksempeloppgaver fra både videregående og ungdomsskolen. Du kan se hva som kreves for å få en god karakter på oppgaver i samfunnsfag, ved å lese andre elevers oppgaver med god karakter. Du kan.

NDLA samfunnskunnskap og samfunnsfag. Nettsted for utdanning. NDLA film. Utdanning. NDLA religion og etikk. Nettsted for utdanning. Campus Inkrement. Nettsted for delt av Nina Bell Rui Aadna, Skien vgs Vurderingskriterier i wiki laget av lærere ved Knarvik videregående. Vurderingskriterier på wiki-side produsert av norsklærere på. VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av måloppnåelse Kompetansemål - Utforske Karakter Kriterier for vurdering Høy grad av måloppnåelse formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar o Informasjon til privatister som skal avlegge muntlig eksamen i samfunnsfag og historie Forberedelse til eksamen. Du må sette deg grundig inn i læreplanen du skal ha eksamen i. Læreplanen finner du på Internett, se for eksempel udir.no. Se spesielt på kompetansemålene det forventes du behersker når du møter til eksamen I går ble det diskutert vurderingskriterier for noveller, på twitter. Jeg hadde forsøkt å skrive ned noen kriterier tidligere som jeg ikke var fornøyd med. Jeg la dem ut her på bloggen, Jeg heter Sol og jobber som lærer på Fusa vgs. Fagene mine er norsk og samfunnsfag

Kjennetegn på måloppnåelse, fagartikkel på 10. trinn: Tverrfaglig vurdering i norsk/samfunnsfag . Kriterier: Lav måloppnåelse (Karakter 1-2) Middels måloppnåelse (Karakter 3-4) Høy måloppnåelse (Karakter 5-6) Overskrift . Du har en overskrift. Overskrifta passer ti Atlanten VGS > Utdanningstilbud > Privatist > Gjennomføring av eksamen > Geografi. Engelsk og fremmedspråk for alle trinn. Samfunnsfag og historie. Samfunnsgeografi. Geografi. Norsk. Naturfag. Fysikk 1. Fysikk 2. Kjemi 1. Kjemi 2. Biologi 2. Biologi 1. Aktivitetslære 1. Leselister. VURDERINGSKRITERIER TIL MUNTLIG EKSAMEN. Elever kan fritt mikse mellom alle programfagene skolen tilbyr, men man er nødt til å ha fordypning i to fag innen samme programområde (realfag eller samfunnsfag) Les mer om studiespesialisering Publisert 16.12.2019 15.2 Veiledende retningslinjer for karakterfastsetting 1. januar 2005. Normalfordelingskurven er et veiledende hjelpemiddel ved karakterfastsetting, både på lavere nivå (bachelor-nivå) og høyere nivå (master-nivå).. NASJONAL KARAKTERSKALA: GENERELLE KVALITATIVE BESKRIVELSE

Her finner du vurderingskriterier for noen fa Her finner du programfagene innenfor SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI. Her finner du programfagene innenfor SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI. Hjem Bli elev. Hvorfor HNH Hans Nielsen Hauge VGS, Nygaardsgata 33., Fredrikstad, Norge +47 40 63 88 32 post@hnh.vgs.no . HANS NIELSEN HAUGE VGS Studiespesialisering gir studiekompetanse for studier ved høgskoler og universitet. I VG2 og VG3 skal du velge programfag

Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne 23. april 2014 | Print ut. Denne ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne. Elevene fikk i oppdrag å skrive en beskrivende fagtekst Går du på programområde Språk, samfunnsfag og økonomi må du minst ha to SSØ-fag i VG2 og videreføre minst to av disse i VG3. På Sandnes vgs tilbyr vi en lang rekke fag som kan kombineres på mange ulike måter. Hvilke fag som tilbys hvert år avhenger av søkningen til gruppene Språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som er interessert språk, forskjellige kulturer og hvordan samfunn er bygget opp og fungerer. Velger du språk, samfunnsfag og økonomi har du fag som Internasjonal Engelsk, Sosialkunnskap, Rettslære, Sosiologi og Sosialantropologi, Psykologi, Markedsføring og Ledelse og Entreprenørskap og Bedriftsutvikling samfunnsfag Send e-post +4771283830 90567660 Atlanten videregående skole Dalaveien 25 6511 Kristiansund . Tlf: 71 28 38 00 E-post: atlanten.vgs@mrfylke.no. Redaktør: Trond Hjelle Org.nr: 944 183 779 . For ansatte: Intranett. Chat med IT-Servicedesk.

Kjennetegn på måloppnåelse (Kunnskapsløftet 2006

 1. Velkommen til Ås vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater
 2. Spjelkavik videregående skole har utdanningsprogram for studiespesialisering (ST) og har et bredt tilbud innen språk, samfunnsfag og økonomi, realfag og internasjonalisering. Utdanningstilbud - Spjelkavik VGS
 3. Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi Alle fag som ikke er realfag, er samlet i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Vi tilbyr de vanligste språkene på høyeste nivå, en rekke fag innenfor samfunn og politikk, bedriftsutvikling og markedsføring
 4. På Fagerlia vgs. tilbyr vi studiespesialisering i programområdet språk-, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3. Vi kan gi deg et variert fagtilbud som gjør deg godt rustet til videre fag- og yrkesutdanning. Fag innenfor dette programområdet gir god bakgrunn for yrker som for eksempel journalist,.
 5. Vurderingskriterier for eksamener ved Matematisk Institutt Under følger en oversikt over instituttets vurderingskriterier slik disse ble vedtatt i instituttstyret 11. mars 2004. Vurderingskriteriene er basert på et forslag utabeidet av en komite bestående av Kristin Amundsen, Ørnulf Borgan, Tom Lindstrøm, Geir K. Pedersen og Marie E. Rognes, og er revidert i henhold til behandling i.
 6. BESØK OSS. Besøks- og leveringsadresse for pakker, tidsskrifter mm. Vennesla videregående skole Kommeren 1 4700 Vennesl
 7. Under finner du en beskrivelse av studieretningen for studiespesialisering. Dahlske videregående skole tilbyr utdanningsprogrammet for studiespesialisering. Her kan du få den studiekompetansen som kreves for å komme inn på universiteter og høyskoler

Roligheden skole : Vurderingskriterier

 1. Samfunnsfag 1ST (Stovner Vgs) 1.5M ratings 277k ratings See, that's what the app is perfect for. Sounds perfect Wahhhh, I don't wanna Finn læreplanen i samfunnsfag her. Hent og sorter kompetansemålene fra hovedområdene individ, samfunn og kultur, arbeids- og næringsliv, politikk og demokrati oginternasjonale forhold hver for seg
 2. Med entusiasme for læring. Rosenvilde vgs. C. Hill Rosenvilde har utarbeidet en plattform som består av vår virksomhetsidé, målgrupper og hovedbudskap samt våre verdier og visjoner. Denne skal danne grunnlaget for utvikling av kultur og kommunikasjon på Rosenvilde. Hos oss behandles alle etter felles normer og retningslinjer og den enkelte blir vurdert positivt etter hva de kan. Som.
 3. Hvis du velger studiespesialisering ved Øvrebyen vgs, har du muligheten til å fordype deg innen programområdene: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Fra Vg2 har du 15 timer til fordypning i de fagene du er mest interessert i. Minst 10 av timene må du hvert år velge innenfor det programområdet du har valgt
 4. Charlottenlund vgs. Vurderingskriterier . Kompetansemål Begynnende måloppnåelse (1-2) Middels måloppnåelse (3-4) Høy måloppnåelse (5-6) programmere CNC-maskiner i tråd med tegningene og arbeidsoppgaven Kjenner lite til programmering av CNC-maskiner i tråd med tegningene og arbeidsoppgavene. Kan til dels programmere CNC- maskiner i.
 5. Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering > Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi > Rettslære, RL1 og RL2. Rettslære 2 er et programfag i programområde for samfunnsfag og økonomi. Faget går over 5 uketimer i ett år
 6. Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering > Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi > Samfunnsøkonomi 1 og 2. Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Entreprenørskap og bedriftsutvikling, EB1 og EB2
 7. Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Ordinær. Studiespesialisering Ordinær. Studiespesialisering norsk, fremmedspråk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving. På vg2 og vg3 kan du velge tre femtimers programfag hvert år, som gir deg generell eller spesiell studiekompetanse. Du kan velge.

Fra mandag 9.november er Greveskogen videregående skole på rødt nivå. På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å sette alle videregående skoler i kommuner som er definert som røde, i rød beredskap Avdeling samfunnsfag og økonomi. Drift. Bibliotek og IT. Spjelkavik videregående skole Nedre Langhaugen 32 6011 Ålesund . Tlf: +47 71 28 20 00 E-post: spjelkavik.vgs@mrfylke.no. Redaktør: Rune Heggdal Org.nr: 944 183 779 . For ansatte: Intranett Samfunnsfaglig engelsk . Eksamensform: Skriftlig og muntlig Pensumbok: Access to English: Social Studies, Cappelen Damm Undervisningsform: Teori Innhold i faget: Samfunnsfaglig engelsk dreier seg om kultur og samfunn i den engelskspråklige verden, politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land, med vekt på Storbritannia og USA.. Omfatter også kunnskap om og bruk av. Samfunnsfag. Publisert: 12.11.2014 / Sist endret: 25.11.2016 Lurer du på hvorfor vi har arbeidsledighet? Hvorfor ikke verdens fattigdomsproblemer allerede er løst? Hvorfor store organisasjoner som FN ofte fremstår som handlingslammet, eller rett og slett hvordan verden fungerer rundt oss Skriving i samfunnsfag 1. januar 2015 | Print ut. Skriving som kunnskapstilegnelse - og skriving for å synliggjøre kunnskap. I innledningsteksten til læreplanen i samfunnsfag kommer det fram at formålet med faget blant annet er at elevene skal lære å tenke kritisk og perspektivrikt om ulike samfunnsspørsmål. Å ta i bruk skriving som redskap kan være nyttig for å utvikle kritisk og.

Samfunnsfag (SAF1001) - Udi

 1. istrative og pedagogiske leder og ansvarlig for skolens daglige drift. Dir. telefon: 37 00 02 02 / 37 00 02 77 E-postadresse: kjell.wedo@arendal.vgs.no Ass. rektor Rikard Hansen Assisterende rektor er skolens nestleder
 2. Vurderingskriterier samfunnsfag Høy måloppnåelse. Karakteren 5 og 6. Det vil si at eleven: Middels måloppnåelse. Karakteren 3 og 4. Det vil si at eleven: Det vil si at eleven: Lav måloppnåelse. Karakteren 2. se Viser høy grad av faglig innsikt og oversikt over stoffet - Viser en viss grad av faglig Innsikt og oversikt over stoffe
 3. Dette nettstedet er en samarbeidsarena for VG1 Samfunnsfag. I denne oppgaven skal dere få bruke all deres samfunnsfaglige kunnskap for å skape en ny verde
 4. g av muntlige vurderingskriterier i samfunnsfag. Bodin, Kaja Ekeberg. Master thesis. View/ Open. Utfor
 5. Besøk innlegget for mer
 6. (+vurderingskriterier) En fagsamtale er en undervisningsmetode der elevene øves opp i muntlige ferdigheter (faglig samtale/diskusjon). Undervisningsmetoden kan gi svært lærerike og utviklende timer for elevene, og metoden er velegnet for vurdering i norsk muntlig hevdes det på Gyldendals norskblogg

Vurderingskriterier Skrivesentere

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3; Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3 Nettgymnaset: Samfunnsfag Nettgymnasets oversikt over lenker for samfunnsfaget på vgs. Nettgymnaset: Kultur Nettgymnasets lenker som omhandler kultur. Nettgymnaset: Økonomi Nettgymnasets lenker som omhandler økonomiske organisasjoner og intstitusjoner. Nettgymnaset: Internasjonal Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen Samfunnsfag puggeark Del 1 - Kultur og samfunn Kapittel 1 - Du og de andre Kapittel 2 - Samfunnet Kapittel 3 - Norsk mangfold Kapittel 4: Norge møter verden Kapittel 5 - kriminalitet i Norge Del 2 - Politikk og demokrati Kapittel 6 - demokrati Kapittel 7 - Valg, velgere, valgt Kapittel 8 - veier til politisk innflytels

Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) - Udi

Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin I den forbindelse har jeg lagt ut vurderingskriterier på dropbox som dere kan nyte godt av her. Det er bare å trykke på lenken under, klippe, lime, låne, laste ned og bruke av hjertens lyst! Kriteriene er basert på sensorskjemaer fra Udir, Læreplanen (K07) og gamle kolleger ved Elvebakken VGS Det bredeste grunnlaget for videre studier VG 3 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi bygger på VG 2 studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi Publisert: 22.1.2019 Endret: 4.8.2020 I tillegg til å skaffe deg fordypning i flere språk, kan dette programområdet gi deg innsikt i hvordan ulike sider av samfunnet, næringslivet, organisasjoner og institusjoner er bygd opp og fungerer Delta! kommer i oppdatert utgave juni 2018. Delta! fra 2018 har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanen er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert

Motta undervisningsopplegg og tips, informasjon om fagfornyelsen, invitasjon til kurs og nyheter fra forlaget. Meld deg på før skolestart og vær med i trekningen av fem spennende bokpakker fra Gyldendals høstliste Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering noe for deg. Du kan velge fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. På studiespesialisering har Gol vgs. 81 elevplasser på hvert trinn, totalt 243 elevplasser

Superlærer'n: Vurderingskriterier

Utdanningsprogram for studiespesialisering gir deg generell eller spesiell studiekompetanse, alt etter fagvalg. Programmets målsetting er at du får de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet samfunnsfag/engels/MK Molde vgs: Send e-post: 71 28 31 50 958 01 801 Øyen, Thor-Erik: IKT-konsulent: Administrasjon og drift Molde vgs: Send e-post: 71 28 31 13 932 01 315 Molde videregående skole Øvre veg 23 6413 Molde. Tlf: 71 28 31 00 E-post: molde.vgs@mrfylke.no.

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Rektor, lærer i samfunnsfag on.sg 1604724835 v.dro 1604724835 jfiry 1604724835 t@dat 1604724835 smard 1604724835 .rakr 1604724835 yts 1604724835 Tyrifjord Videregående Skol PROLOG - Samfunnsfag: - forenkler arbeidet for læreren - gir læreren større frihet og styrker det faglige initiativet - er an antologi som gir et variert utvalg fagstoff - inneholder skreddersydd stoff som er rettet inn mot forberedelser til eksamen - inneholder tidligere eksamensoppgaver og eksempler på vurderingskriterier - gir mulighet for fordypning innenfor hvert enkelt tema - dekker. Norsk, Samfunnsfag og Sosiologi og Sosialantropologi. Vanessa Flatin (Permisjon) Spansk, Kristendom og Kroppsøving. Hans Nielsen Hauge VGS, Nygaardsgata 33., Fredrikstad, Norge +47 40 63 88 32 post@hnh.vgs.no . HANS NIELSEN HAUGE VGS E: post(a)hnhvgs.no T: 40 63 88 32. iSkol dc.contributor.author: Bodin, Kaja Ekeberg: dc.date.accessioned: 2017-09-21T22:28:08Z: dc.date.available: 2017-09-21T22:28:08Z: dc.date.issued: 2017: dc.identifier.

Eksamen i samfunnsfag: eksempler på oppgaver - Anonymforum

Studiespesialisering gir studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning. I tillegg til de obligatoriske fagene, velger du for vg2 og vg3 å fordype deg innen realfag eller språk og samfunnsfag Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi egner seg for deg som er glad i å lese og å arbeide med teoretiske fag. I tillegg bør du være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og eventuelt ha anlegg for språk. Valg av programfa Språk, samfunnsfag og økonomi Her handler programfagene om språk og kultur, individ og samfunn, makt og politikk, historie og filosofi, lov og rett, psykologi og økonomi. Gjennom arbeid med disse fagene blir du godt forberedt til mange forskjellige utdanningsveier og yrkesmuligheter senere i livet

Samfunnsfag og historie - Gjennomføring av - Atlanten VGS

Elever på VG2 yrkesfag har tre timer i uka med samfunnsfag. I faget jobber du med ulike emner, noen av dem er typiske for yrkeslivet, slike som fagforeningsarbeid, arbeidsmarked, ledighet. Videre lærer du om strukturene i samfunnet vårt, som demokrati, partipolitikk, valg, samarbeid utenfor landegrensene og så videre Vi har revidert markedslederen FOKUS Samfunnsfag i tråd med ny læreplan. Dybdelæring i samfunnskunnskap innebærer å søke mer og variert kunnskap om emnene. De nye kjerneelementene undring, utforsking, perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning er gjennomgående i FOKUS Samfunnskunnskap

Vurderingskriterier - Vurderingspraksi

Programområdet språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som er interessert i politikk, samfunnsspørsmål, språk og kultur både i eget og andres land. Programområdet gir godt grunnlag for senere universitetsstudier innenfor humanetiske og samfunnsvitenskapelige fag som for eksempel språk, jus, statsvitenskap, sosiologi, økonomi, internasjonal politikk, filosofi og journalistikk Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (2ENT1) Er du nysgerrig, fryktløs, kreativ og tiltakslysten? Lurer du på hvordan du former nye ideer, og etablerer og utvikler en ordentlig bedrift

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING . Studiespesialisering Ordinær. Studiespesialisering Internasjonal. Studiespesialisering Forsker . Avdelingsleder samfunnsfag, økonomi og kroppsøving 71 28 16 00 / Mob. 908 55 784 Send e-post. Merete Årvik. Fagleder 71 28 15 08. Creaza samfunn er et nytt unikt, heldigitalt og komplett læremiddel i samfunnsfag! Creaza samfunn er et komplett, heldigitalt, åpent og temabasert læremiddel i samfunnsfag for ungdomstrinnet og samfunnskunnskap på VGS. Læremiddelet består av 45 temaer fordelt på 9 moduler for ungdomstrinnet og 14 temaer fordelt på 3 moduler for VGS

 • Storgaten legesenter horten.
 • Kgv eu supply.
 • Et helt halvt år trailer.
 • Mauser m98 deler.
 • Antikkens betydning for moderne politikk.
 • Snapchat how to make someone not your best friend.
 • Бусове 4х4.
 • Arendalsuken 2018.
 • Honor 9 elkjøp.
 • Bananenreiferei zürich.
 • Kantarell oppskrift pasta.
 • Fonetisk alfabet norsk.
 • Honda würzburg motorrad.
 • Uro baby.
 • Costa adeje teneriffa.
 • Fotos de venezuela hoy.
 • Hippietiden i norge.
 • Kostskole priser.
 • Equus bass 770 kaufen schweiz.
 • Grand cafe meny.
 • Lampa för hög takhöjd.
 • Molde kino kommende filmer.
 • Avance gas anbefaling.
 • Nord universitet bodø.
 • Togo religion.
 • Monster energidrikk norge.
 • Vad används naturgas till.
 • Veranstaltungsräume freiburg.
 • Endre ip adresse windows 10.
 • Bakgrundsbilder hundar.
 • Bird species names.
 • Kryssord med kj lyd.
 • Apollo 13 aldersgrense.
 • Salomon drikkesekk.
 • Gråsten slot.
 • Ballett lippstadt.
 • Pyruvate.
 • Bohus alna.
 • President tyskland.
 • Fronter vestfold revetal.
 • Rolling stones tour 2017 oslo.