Home

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget. Samelovens § 2-6 første ledd gir uttømmende regler om hvem som kan stå i manntallet og som dermed kan delta i sametingsvalg. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. Innmelding via internett. For å melde deg inn via internett må du logge inn med ID-portalen/MinID. Logg inn. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten Sametingets valgmanntall er Sametingets offisielle register over velgere som har rett til å stemme eller til å stille til valg til Sametinget i Norge, hjemlet i Sameloven.Registeret hadde navnet samemanntallet i perioden fra 1989 til det ble endret ved lovendring i 2008. Det var pr. 9. september 2013 registrert 15.005 personer i Sametingets valgmanntall. Forhåndstemming. I kommuner med mindre enn 30 personer i Sametingets valgmanntall, er det kun mulig å forhåndsstemme. I kommuner med flere enn 30 personer i valgmanntallet, vil det være mulig å avgi stemme på valgdagen Sametingets valgmanntall. Loven slår fast at Sametinget skal velges i direkte valg av samer bosatt i hele landet. For å få til dette måtte det etableres et valgmanntall. Både internt i Samerettsutvalget og blant høringsinstansene hadde det vært svært delte meninger om hvorvidt det burde opprettes et slikt manntall,.

Sametingets valgmanntall - Store norske leksiko

18 000 i Sametingets manntall. Det mest håndfaste vi har å gå ut fra for å finne ut hvor det bor flest samer, er Sametingets valgmanntall. Det er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget hvert fjerde år Man må ta et aktivt valg om å være registrert i Sametingets valgmanntall. - Fristen for dette var den 30. juni. De som har gjort dette og ikke er registrert nå må ta kontakt med oss,. I 1989 var det knapt 5500 i Sametingets valgmanntall. Nå er det over 17 000. Det betyr at 12 000 flere vil bidra til å velge representanter til Sametinget. Det er en imponerende økning. I 1989 hadde Sametinget budsjett på 31,7 millioner kroner. Nå er årsbudsjettet over 500 millioner kroner

Sametingets administrasjon - Hovedportal

Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet. Sametingets Ordböcker (app) Kontakt. Sametinget Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA Besök: Adolf Hedinsvägen 58 Tel 0980-780 30 E-post kansli@sametinget.se Kontaktformulär Så här behandlar vi dina personuppgifter. De som står i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Kriteriene for bli innskrevet der må man erklære at man oppfatter seg som samisk, og at man enten er barn av en person som står eller sto i manntallet, eller at man er barn, barnebarn eller oldebarn av en person som hadde samisk som hjemmespråk, eller at man selv har hatt samisk som hjemmespråk Erika Sarivaara fikk først avslag da hun søkte om å bli med i sametingets valgmanntall. Høsten 2015 godkjente finlands høyeste forvaltningsdomstol 93 finner som samer etter «Lappe-kriteriet»

Sametingets valgmanntall kan føres ved hjelp av EDB. Kilde: Lovdata Han synes det er en selvfølge at en kvinne eller en mann fra Oslo som ikke er same, bør kunne få skrive seg inn i. Samfoto/NN/Bård Løken/NTB Scanpix. Sametinget er de norske samenes folkevalgte organ. Sametinget ble åpnet i 1989 og ligger i Karasjok. Sametinget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men har etter hvert fått større makt til å ta beslutninger.Disse beslutningene er knyttet til områder som er særlig viktige for norske-samisk liv, som samisk språk, kultur og næringsvirksomhet Sametingets valgmanntall er Sametingets offisielle register over velgere som har rett til å stemme eller til å stille til valg til Sametinget i Norge, hjemlet i Sameloven[1]. Registeret hadde navnet samemanntallet i perioden fra 1989 til det ble endret ved lovendring i 2008 [2] Samisk språkuke 2019 viderefører suksessen, og inviterer til Samisk språkuke 2020 Sametinget opprettet i 1989. Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. Hvert fjerde år velges 39 representanter fra 7 valgkretser. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni året det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg

Bare i januar i år har 226 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er syv ganger flere enn forrige valgår Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg legges til grunn. (2) Fordelingen etter første ledd skjer på følgende måte: a) Hver valgkrets skal ha 2 mandater. b Sametingets bibliotek har Norges største samling av bøker og annet materiell på samiske språk og om samiske forhold.. Biblioteket skal være et kompetansesenter for samisk litteratur og samisk bibliotektjeneste, og et forvaltningsbibliotek for Sametingets politikere og ansatte § 11. Underretninger om endringer i Sametingets valgmanntall. Sametinget skal snarest sende melding til den som blir berørt av oppdateringer i Sametingets valgmanntall foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller oppdaget feil Dagen etter, den 7. februar beordret de full gjennomgang av sametingets valgmanntall fra 2014 og frem til 2019 for å finne ut hvor mange det gjelder og hva som er gått galt

Innmelding i valgmanntallet - Sametinget

 1. Sametingsvalget 2017 var et valg til de norske samenes representative organ, Sametinget. 39 sametingsrepresentanter ble valgt for perioden 2017-2021. I Norge avholdes sametingsvalgene samtidig med stortingsvalgene.
 2. Dette manntallet heter i dag «Sametingets valgmanntall». Hensikten med å opprette dette manntallet er å gi Sametinget politisk legitimitet. Reglene for å kunne melde seg inn i dette manntallet er nedfelt i samelovens § 2-6. Der står det at om Sametingets valgmanntall a
 3. Sametingets valgmanntall er et etnisk register, et register som er forbudt, og som strider mot grunntanken og hovedintensjonen i FN s konvensjon. Sametinget er ikke demokrati, men etnokrati. Majoriteten av Finnmarks befolkning var imot opprettelsen av sametinget, men majoriteten av befolkningen i Finnmark ble ikke hørt
 4. Sametingets valgmanntall I forbindelse med kommende valg er Sametingets valgmanntall lagt ut til offentlig innsyn i de enkelte kommuner. Vi oppfordrer folk til å ta en tur innom for å kikke på hvem som står i dette valgmanntallet i sin kommune

Sametingets valgmanntall - Wikipedi

Iinná ja biiras sámiid searvi - IBSS NSR - Home | Facebook

Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til Sametinget. Du kan undersøke om du står i Sametingets valgmanntall i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen Sametingets valgmanntall 2013. Sametingets valgmanntall 2011. Sametingets valgmanntall 2009. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider. Send. Takk for din tilbakemelding! Sámedigge. Orgnr. 974760347. Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka

Krav om valgmanntallseksemplarer må fremsettes for Sametinget innen den frist Sametinget har satt. (2) Forslagstillerne kan få tilgang til flere valgmanntallseksemplarer og oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette Sametingets Valgmanntall er lagt ut til offentlig gjennomsyn - på Rådhuset og Biblioteket i Kjøllefjord, Lebesby Bygdetun, Kunes Handel og Opplevelser, og Veidnesklubben Bygdehandel. 15-08-2011 Anne Lill Fallsen 1 Østre valgkrets: 2236: 2 Ávjovári valgkrets: 3624: 3 Nordre valgkrets: 2168: 4 Gáisi valgkrets: 2189: 5 Vesthavet valgkrets: 1568: 6 Sørsamisk valgkrets: 97

Innmelding i Sametingets valgmanntall

 1. 3 Valgmanntall og valgdeltakelse ved sametingsvalgene i Norge 1989- 2009 Torunn Pettersen Forsker, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, stipendiat, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Sammenfatning Sametingets valgmanntall som helhet økte fra 5 500 i 1989 til nesten 14 000 i 2009. Økningen utgjorde om lag 150 %
 2. Sametingets valgmanntall er basert på frivillighet og har kun funksjon som valgmanntall. I Norge kan enhver person oppfatte seg og definere seg som same, uavhengig av valgmanntallet. Samisk identitet. Identitet er et tema som er vanskelig å definere generelt, og det gjelder også i det samiske tilfellet
 3. {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}} {{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}
 4. I Sametingets valgmanntall kryr det av velutdannede, veltilpassede, urbane mennesker som ikke på noen måte skiller seg ut fra den øvrige befolkningen når det gjelder språk, levesett, livsanskuelse og i sine seder og skikker. Dette synet vårt bekreftes i boka «Den Samiske medborgeren» som ble utgitt i 2015
 5. g og til hvordan en person oppfatter seg. Det holder ifølge disse bestemmelsene, å kunne vise til 1/8 samisk avstam

Sametingets valgmanntall. Alle som ønsker å stemme ved sametingsvalget må være registrert i sametingets valgmanntall. Dette er å være et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget. Valgmanntallet skal kun brukes ved valg,. Tagged: Sametingets Valgmanntall . 3. Debatt. 21/11/2011. Hva definerer egentlig en same? I debatten den siste tiden har det flere ganger dukket opp spørsmål om hva som egentlig definerer en same. Er det bærere av samisk språk og kultur, eller er det. Mens Sametingets valgmanntall har økt fra valg til valg, har det motsatte skjedd med valgdeltakelsen. I 1989 stemte 75 prosent av de stemmeberettigede - i 2001 deltok 66 prosent. Sametingsvalg. Antall stemmeberettigede 1989 - 2005. Valgdeltakelse 1989 - 2001. Du kan melde deg inn i sametingets valgmanntall ved å skrive under på at du oppfatter deg som same, og at du oppfyller visse krav. Disse kravene er ulike fra land til land, men har å gjøre med blant annet ens eget eller forfedrenes språk, eller hvorvidt ens forfedre har vært registrert som samer i visse offentlige dokumenter

Samfunnsfag: Samisk kultur i dag

Sametingets valgmanntall er grunnlag for : Gjeldende skjæringstidspunkt : Skjæringstidspunktet foreslås endres til § i forskrift: Forholdsmessig mandatfordeling mellom valgkretser : 30. juni i valgåret ved forrige sametingsvalg : 30. juni i det året det er valg til kommune- og fylkestingsvalg § 67 Marion Ravna meldte seg inn i Sametingets valgmanntall høsten 2012. Her melder hun seg inn og ønskes velkommen av NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. Gjør som Marion Ravna og Viktor Inge Paulsen: Meld deg inn i Sametingets valgmanntall! Det er enkelt å melde seg inn elektronisk ved hjelp av MinID eller BankID

Om Sametinget - Hovedportal

Opprettelsen av Sametinget - Norgeshistori

Sametingets valgmanntall, sameloven § 2-6 Subjektivt vilkår •«oppfatter seg selv som same» Ett av tre alternative objektive vilkår a) «har samisk som hjemmespråk», eller b) «har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk», elle Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset i Sametingets valgmanntall/ikke manntallsført i Sametingets valgmanntall i kommunen C. = Stemmegivninger lagt i særskilt omslag i alt B4 Kontroll. Antall ordinære stemmer i urnen (B2) er lik antall kryss i Sametingets valgmanntall for søndag og mandag (B1) Årsa

Testet Sametingets valgmanntall - NR

Sametingets valgmanntall 2017 - kommuner PDF | 377.888 kB. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Hva lette du etter? Din tilbakemelding hjelper oss ålage bedre nettsider. Send. Takk for din tilbakemelding! Sámedigge. Orgnr. 974760347. Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka. 78 47 40 00 (1) Sametingets valgmanntall skal føres kommunevis. (2) Valgmanntallet utarbeides i de år det er valg til Sametinget og valg til kommunestyrer og fylkesting. Til grunn legges folkeregisteret i kommunen, valgmanntallet ved siste valg og de begjæringer om innføring eller strykning som er kommet inn senest 30. juni Rundskriv om endringer i forskrift om valg til Sametinget - Kommunene skal legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn hvert valgår fra 2011. Ny forskrift om valg til Sametinget nr. 1480 ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008 med hjemmel i sameloven, vedtatt av Stortinget i 1988 Den enkelte må selv aktivt anmode om å bli registrert i Sametingets valgmanntall. Kilde:Wikipedia. Ordfakta: Anmode er 6 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 3 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp anmode i ordboka Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget på Inderøy rådhus. Manntallet ligger ute til og med valgdagen 9. september 2019. Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárásjohka-Karasjok, e-post sametinget@samediggi.no Kravet skal være skriftlig og begrunnet

Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven

Dette er også en del av bakteppet for at mindre enn 300 av Narviks innbyggere er registrert i Sametingets Valgmanntall. Dette tallet gir et svært ufullstendig bilde på antall samer i et område forestå og forvalte Sametingets valgmanntall og valg til Sametinget, å ivareta representasjonsopp-gaver på vegne av Sametingets plenum og utpeke Sametingets deltakere til møter, konferanser med mer. Sametingene i Finland, Sverige og Norge har opprettet et felles samarbeidsorgan, Samis Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten a) har samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, elle

For å registrere deg i sametingets valgmanntall må du være 18 år eller eldre, og . ha samisk som hjemmespråk. ha eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk. eller være barn av en som står eller har stått i det samiske valgmanntallet Alle har fått med seg at Sametingets legitimitet er tynnslitt også hos de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall. (Se også Den samiske medborgeren, 2015, forskere ved UiB og UiO). At bare 14,38% (6-7% ved kysten) av stemmeberettigede i Finnmark (2013). Sametingets valgmanntall, ajourført pr 30.06.15, ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset. Klage på manntallet sendes skriftlig til Sametinget fram til 14. september

Sametinget - Wikipedi

Sametingets legitimitet blir begrunnet med henvisning til Sametingets valgmanntall, som i realiteten er et avstammingsmanntall. En av stifterne av NSR, og som også har vært leder av NSR, skriver i boka «Samer og samiske forhold i navn og tall» (2017) om Sametingets valgmanntall: «Det er ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod» Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017. D Sametingets valgmanntall har aldri vært større enn nå, og økningen er størst i byene. Den største økningen i Sametingets valgmanntall skjer i byene. Da Lars Helander flyttet til Tromsø for ti år siden ble han enda mer oppmerksom på sin samiske identitet Sametingets valgmanntall - opprinnelig benevnt samemanntallet - ble etablert i 1989 for å fremskaffe og vedlikeholde en landsdekkende oversikt over hvem som har stemmerett ved sametingsvalg. Selve kriteriene for å ha denne retten fremgår av samelovens § 2-6, mens det å faktisk bli registrert som stemmeberettiget, er basert på selvvalgt egeninnmelding blant dem som er i stemmerettsalder

Dette er også en del av bakteppet for at mindre enn 300 av Narviks innbyggere er registrert i Sametingets Valgmanntall. Dette tallet gir et svært ufullstendig bilde på antall samer i et område. En langt større andel av kommunens innbyggere har trolig samisk røtter,. Det strides i Sápmi. Dette er i seg selv ingen nyhet, men når man prøver å finne en fellesnordisk «samedefinisjon» er handa kanskje på vei ekstra langt inn i vepsebolet 18 000 i Sametingets manntall Det mest håndfaste vi har å gå ut fra for å finne ut hvor det bor flest samer, er Sametingets valgmanntall. Det er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget hvert fjerde år 18.000 i Sametingets manntall. Det mest håndfaste vi har å gå ut fra for å finne ut hvor det bor flest samer, er Sametingets valgmanntall. Det er et register over folk som har mulighet til å stemme eller stille som kandidat i valg til Sametinget hvert fjerde år Kommuner som har 30 eller flere manntallsførte i Sametingets valgmanntall skal ha et eget samevalgstyre. Samevalgstyret skal velges av kommunestyret og valg av de to valgstyrene bør skje samtidig. Det er ikke noe i veien for at valgstyret og samevalgstyret består av de samme medlemmene. Det skal ikke oppnevnes egne stemmestyrer for.

Registrering i Sametingets valgmanntall: Kravet for å bli registrert i valgmanntallet er at man oppfatter seg selv som same og har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i manntallet Du bør så tidlig som mulig få oversikt over hvor mange innbyggere i kommunen din som er manntallsført i Sametingets valgmanntall. Selv om det var færre enn 30 ved forrige sametingsvalg kan dette ha endret seg, for eksempel som følge av kommunesammenslåinger

Sametinget

 1. Sametingets valgmanntall - til offentlig ettersyn Publisert 26. juli 2017 av Marthe Hagelsteen | Oppdatert 26. juli 2017 For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være innført i Sametingets valgmanntall
 2. blir tilgjengelig for kommuner med 30 eller flere manntallsførte i Sametingets valgmanntall slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai. søndag. 28.02 NY. kl 23.59. Frist Kunngjøring om listeforslag. Sametingets valgnemnd skal.
 3. gsmanntall. En av stifterne av NSR og som også har vært leder av NSR, skriver i boka «Samer og samiske forhold i navn og tall» (2017) om Sametingets valgmanntall: «det er ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod.»
 4. Liste over valg i Norge inneholder en oversikt over de totalt fem valgene som holdes i Norge, noen jevnlig og andre ikke.Listen inkluderer ikke lokalvalg, se Kategori:Lokalvalg i Norge for en slik oversikt. De første nasjonale valgene i Norge ble holdt da riksforsamlingen på Eidsvoll ble innkalt. Det første stortingsvalget ble holdt høsten 1814, det var reelt valg til en ny grunnlovgivende.
 5. Utlegging av Sametingets valgmanntall. Sametinget informerer: I h.h.t.forskrift om valg til Sametinget §4 2. ledd, skal Sametingets valgmanntall utarbeides også i det året det er fylkestings- og kommunestyrevalg. I Kárášjohka-Karasjok er Sametingets valgmanntall lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset
 6. I Tromsø er det flere innmeldte i Sametingets valgmanntall enn i Karasjok. Om de i Tromsø som er innmeldt i Sametingets valgmanntall ikke har samisk som sitt viktigste medium for kommunikasjon i gruppen, kan en da betegne disse som samer? Holder en seg med Aikio sin betraktning er svaret et opplagt nei. 2

Alle som er registrert i Sametingets valgmanntall, også kalt samemanntallet, er valgbare og kan avgi stemme i sametingsvalget. Sametingsvalget skjer hvert fjerde år, samtidig som stortingsvalget. Det er syv valgkretser til sametingsvalget, som velger inn 39 representanter til Sametingets plenum Sametingets legitimitet blir begrunnet med henvisning til Sametingets valgmanntall, som i realiteten er et avstammingsmanntall. En av stifterne av NSR og som også har vært leder av NSR , skriver i boka « Samer og samiske forhold i navn og tall » (2017) om Sametingets valgmanntall: « det er ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet, men rase og blod .» LeserbrevI 2017 var antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall, i Oslo, Tromsø, Alta, Bodø, Trondheim og Bergen, til sammen på 4193 personer.Dette er 42% mer enn antallet innmeldte i Karasjok og Kautokeino kommune til sammen. Det er også flere innmeldte i dette manntallet i Tromsø Kommune enn i Karasjok kommune

Video: Sametingets valgmanntall - Arbeiderpartie

Areal - HovedportalSlik får Sametinget mer makt med Sanners regionreform

Bare samer som er innført i sametingets valgmanntall har stemmerett ved sametingsvalg, noe som innebærer at denne stemmeretten er begrenset til de med samisk tilhørighet. Ved sametingsvalget i 2017 gjaldt dette i underkant av 17 000 personer Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i manntallet kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen skal sendes til Sametinget: Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohk

Boken til Falch og Selle er en videreføring (og på mange måter en oppsummering) av en rekke statsvitenskapelige publikasjoner som er kommet de siste årene rundt Sametingets virke. Per Selle var den første som så det statsvitenskapelige potensialet i denne institusjonelle nyskapningen, og han har i denne boka fått følge av Torvald Falch, som med sin lange fartstid som rådgiver i. Sametingets valgmanntall er i strid med FNs konvensjon. Sametinget har så lav legitimitet, at det bør legges ned. Alle norske borgere - samer inkludert - kan delta på lik linje ved valg til kommunestyrer, fylkesting og storting Sametingets valgmanntall oppdateres hvert andre år, og 2019 er første gang det er registrert at en bykommune kommer på toppen av listen. Her markerer tromsøværingene sin avsky mot samehets:. I følge forskrift om valg til Sametingets § 8 skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn, både i det året det er stortingsvalg og det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Sametingets valgmanntall er lagt ut til offentli

De som har registrert seg i Sametingets valgmanntall, og som dermed har stemmerett til sametingsvalget, vil få tilsendt et eget valgkort som tas med til stemmestedet. Forhåndsstemming ved sametingsvalget. Er du innført i Sametingets valgmanntall i Bergen eller en annen kommune, kan du avgi forhåndsstemme i Bergen Sametingets valgmanntall 2011 14162 personer var registrert i Sametingets valgmanntall ved opptelling i 2011. Ođas | Almmuhuvvon 20.1.2017 , ođasmahtton 06.3.201 I januar i år har 266 mennesker meldt seg inn i Sametingets valgmanntall. Det er mer enn åtte ganger så mange som i januar 2013, som også var et valgår

Samene er et folk i fire nasjonalstater, Norge, Finland, Sverige og Russland. I disse landene er samene et urfolk og utgjør en etnisk, språklig og kulturell minoritet. Norge har anerkjent samene som urfolk gjennom ulike beslutninger, herunder Stortingets vedtak av Sameloven, Grunnloven §108 og ratifiseringen av ILO-konvensjonen nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige [ De som er innmeldt i Sametingets valgmanntall er altså særlig ressursrike. Det er disse som utgjør «befolkningen» i Sametingssystemet fordi at det er disse som har stemmerett i sametingsvalgene. Hvorfor vil Regjeringen da allikevel ha en slik lov og dermed innføre en formidabel utvidelse av Sametingssystemets makt og innflytelse

Sametinget - Store norske leksiko

Sametingets valgmanntall - servicetorget i rådhuset. Manntallet vil bli liggende fremme til og med valgdagen 09. september. Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter feilen SAMETINGETS VALGMANNTALL: Torbjørn Jaglands regjering fremmet og Stortinget vedtok 28.02.1997 endring i sameloven om at også oldeforeldre skulle telle med ved innmelding i Sametingets valgmanntall. «Da er det ikke lenger kulturen og språket som er bærebjelken i samemanntallet,. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men hvis du registrerer deg innen 30. juni 2019, så er du med på å påvirke hvor mange representanter de forskjellige valgkretsene får i neste sametingsperiode, 2021-2025. Trykk på denne linken dersom du ønsker å melde inn i Sametingets. Sametingets valgmanntall ligger nå ute til offentlig gjennomsyn i Servicetorget, Nordreisa Rådhus fra tirsdag 16.07.19 og frem til valgdagen. Oppdager man feil i manntallet kan man kreve feilen rettet. Krav om retting og oppdatering skal sendes til Sametinget, Àvjoàrgeaidnu 50, 9730 Kàràsjohka-Karasjok, e-post: sametinget@samediggi.n Innmeldte i Sametingets valgmanntall som sitter i kommunestyrer og fylkesting. Samisk parlamentarisk råd (SPR), representanter for sametingene Finland, Sverige og Norge. Samiske organisasjoner i Russland, Sverige og Finland. Sametingsrepresentasjon i internasjonale urfolksorganisasjoner. Barentsrådet i Barentsregionen. Samisk høgskole

MIS-produsentene oppfyller kriteriet for registrering i Sametingets valgmanntall og produserer sine duodjiprodukter lokalt. PRODUKTENE. MIS bygger på samiske håndverkstradisjoner, består av naturlige råvarer, lages i et begrenset antall og er av høy kvalitet. Sub-Section 2 Det er viktig å presisere at definisjonen som brukes til det norske Sametingets valgmanntall ikke nødvendigvis er en universell definisjon av en same, men at den likevel er avgjørende for hvem som gis demokratisk rett til å være med på framtidig utforming av Sametingets politikk I 2017 var antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i Oslo, Tromsø, Alta, Bodø, Trondheim og Bergen til sammen på 4193 personer. Dette er 42 % mer enn antallet innmeldte i Karasjok og Kautokeino kommune til sammen. Det er også flere innmeldte i dette manntallet i Tromsø kommune enn i Karasjok

1 Østre valgkrets: 2 229: 2 Ávjovári valgkrets: 3 561: 3 Nordre valgkrets: 2 247: 4 Gáisi valgkrets: 2 228: 5 Vesthavet valgkrets: 1 608: 6 Sørsamisk valgkret Det er en etnisk betingelse for å kunne delta i sametingets valgmanntall. En må være av samisk ætt. Ektefeller, og barn som er adopterte, blir utestengt og får ikke delta Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til sametinget. Du kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget fra uke 30 til og med valgdagen 9. september på rådmannskontoret, Rådhuset

Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, dvs. både det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting og det året det er valg til Sametinget. 2011-07-20 Les mer.. Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk. «Som et viktig grunnlag for sin samepolitikk legger regjeringen til grunn at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk - samer og nordmenn - og at begge folkene har den samme rett og det samme krav på å kunne utvikle sin kultur og sitt språk Selvbestemmelse og samstyring — En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge. 2014 ISBN 978-82-8244-133-9. Josefsen, Eva. Sametingets valgmanntall. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440. Josefsen, Eva. Sametinget som likestillingspolitisk arena. 2004 ISBN 82-7571-129- Sametingets valgmanntall fra forrige valg, kun være mulig å forhåndsstemme. I kommuner med 30 eller flere personer i valgmanntallet, vil det også være mulig å avgi stemme på valgdagen. Husk å sjekke om du kan stemme på valgdagen i din kommune. Tjáledibme Sámedikke jienastuslåhkuj Innmelding i Sametingets valgmanntall NAMMA / NAV De som er innmeldt i Sametingets valgmanntall beskriver de som «en gruppe som framstår som særlig politisk interessert og ressursrike.» (s.184) De som er innmeldt i Sametingets valgmanntall er altså særlig ressursrike. Det er disse som utgjør «befolkningen» i Sametingssystemet fordi at det er disse som har stemmerett i sametingsvalgene Det har ofte blitt stilt spørsmål om Sametingets legitimitet, uavhengig om det er valgår eller ikke. Kritikken har alltid gått på at Sametingets valgmanntall er for liten og at det er for få samer i Norge til å skulle gi midler til både Sametinget og andre samiske formål

 • Plantelys biltema.
 • Klimatabelle thailand.
 • Koble hp pc til tv.
 • Niøyer.
 • Gms legesenter jessheim.
 • Elias figurer navn.
 • Strömstads tidning dödsannonser.
 • Immunsystemet enkelt forklart.
 • Jupiter måne.
 • Tivoli koncertsal.
 • Locoid eksem.
 • Manage amazon.
 • Wie viele michelin sterne gibt es.
 • Radio salü morningshow lena.
 • Sib åpningstider bergen.
 • Line dance workshop düsseldorf.
 • Telia og telenor går sammen.
 • What caused the american government to shut down in october 2013.
 • Evo sandnes.
 • Bankett kakegaffel.
 • Kreativität synonym.
 • Mitternachtssonne trondheim.
 • Reisetips orlando.
 • Gute nacht gif lustig.
 • Historia del centro de torreon.
 • Bygge kjellerleilighet pris.
 • A nomad.
 • Industribedrifter i rogaland.
 • Lage utendørs spisebord.
 • Hvilken adhd medisin er best.
 • König der löwen kostüm erwachsene.
 • Hund blør fra klo.
 • Twin peaks season 1 episode 1.
 • Uvanlige bilmerker.
 • Dance vision spöck.
 • Artister som kommer til norge 2018.
 • Knausgård om sommeren.
 • Xanor blodprøve.
 • Outlet zweibrücken nike.
 • Delelig med 11.
 • Gikt citron.