Home

Utregning av stillingsstørrelse

Stillingsstørrelse - Ung

 1. Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å gjøre en konkret utregning av stillingsstørrelse. Du kan be arbeidsgiver om en begrunnelse for den beregningen de har gjort, er du uenig så er det fagforening, dersom du er medlem, eller advokat som kan bistå deg i en slik sak
 2. Dato for endring av stillingsprosent Timer per uke for full stilling Arbeidstidsordning Dato for endring av lønn Lønnsansiennitet Lønnstrinn Yrkeskode ArbeidsforholdsID Avlønningstype Permisjon Permittering Spesielle forhold Bytte lønnssystem, fusjon, oppkjøp, kommunesammenslåing og mer Arbeidsforhold ved lønn til ansatte som har slutte
 3. Et årsverk avhenger med andre ord av yrket ditt. I Norge jobber mange innenfor tariffestede arbeidsuker. De fleste har en arbeidsmengde på 37,5 timer per uke, der 5 uker i året er ferie. Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer)
 4. arbeidsplan står det at jeg har 1687,5 arbeidstimer per år. Undervisningstimer per år er 741 (19,5 t/uka) Arbeidsplanfestet tid per år er 1300 timer. Minus planlagte årstimer 95,5t blir dette 1204.5 årstimer til ukentlig tilstedeværelse f..
 5. Trakassering av meddebattant(er). Inneholder eller linker til ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller annet materiale som er i strid med norsk lov. Brudd på norske opphavsrettsregler / kopiering av artikler som er publisert i andre medier. Krenking av privatlivets fred
 6. dre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger
 7. Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde. Du kan finne tariffavtale.

SFS 2213 Arbeidstid skole prolongeres for perioden 01.01.2020 til 31.12.202 Kalkulator for beregning av årstimer og årsverk for assistenter. Vi har laget en kalkulator som du kan bruke til å beregne årsverk og årstimer for assistenter i GSI-rapporteringen. Statistikk Sist endret: 20.09.2013 Last ned som PDF Skriv ut. Med kalkulatoren kan du - Antall feriedager er det samme for alle, uavhengig av stillingsstørrelse, sier hun. Med andre ord; alle har krav på fem uker ferie.Også de som jobber deltid. • Sjefen kan tvinge deg til å ta fri. Ferieåret og hovedferie Det er viktig, fordi opptjeningstid er en av faktorene vi bruker når vi skal beregne din alderspensjon. Full opptjening i SPK forutsetter minst 30 års opptjeningstid og en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 100 prosent. Dersom du har kortere opptjeningstid eller lavere stillingsstørrelse blir alderspensjonen redusert

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. En virkedag er alle dager som ikke er søndag eller en helge- eller høytidsdag. En uke har derfor seks virkedager. Etter ferieloven har du fire uker og én dag i løpet av et år. Din arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du som arbeidstaker avvikler ferie

Stillingsprosent - Skatteetate

1/2008 Styrevedtak 12/08: Ved beregning av stillingsprosent etter TPO-vedtektene § 2-3 skal det legges til grunn et årstimetall på 1762,5 timer pr. år (hensyntatt 5 ukers ferie, dvs. 37,5 timer x 47 uker). Beregning av stillingsprosent for timelønnede Hovedregelen i forhold til opptak som medlem i tjenestepensjonsordningen (TPO) følger av TPO-vedtektene § 2-2: «Fas Veiledning for engasjering av kordirigent beregning av stillingsstørrelse er vedlegg til selve arbeidsavtalen. 1. med desimaler, siden det er en prosentvis utregning av din totale stilling. Vær oppmerksom på at tallet i C26 må være det samme som i C27

Hjemmeundervisning gjelder elever som er tatt ut av skolen for å motta sin opplæring av foresatte, etter § 2-13 i opplæringsloven. Undervisning som foregår hjemme, men som kommunen har ansvaret for på grunn av sykdom e.l., er ikke regnet som hjemmeundervisning i denne sammenheng, og skal ikke føres her Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne.. Leseplikttallet skal føres i 60 minutters enheter for årlig undervisningstid. Om du kun har leseplikttallet i 45 minutters enheter og/eller for ukentlig undervisningstid, kan dette regnes om her uavhengig av stillingsstørrelse: 1) Bestemmelsen omfatter arbeidstakere som jobber tredelt skift eller turnus, dvs at arbeidstaker må ha en reell rotasjon i arbeidstiden. Det er ikke avgjørende hvor mange vakter døgnet faktisk er delt i, det viktige er at den enkelt

Hvordan regne ut årsverk Prosen

Utregning av praksis før oppmelding til fag-/svenneprøve Ved hjelp av dette skjemaet kan du regne ut om du har nok praksis for å kunne melde deg opp til fag- /svenneprøve. Kravet er 60 måneders relevant praksis tilsvarende 100% stilling. Du må selv fylle inn stillingsstørrelse og regne om praksis til antall måneder (1 måned = 145 timer) For å ha rett til alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning, må ett av vilkårene under være oppfylt: fylt 67 år. nådd den aldersgrense som gjelder for stillingen. tre år eller mindre igjen til aldersgrensen, og summen av din tjenestetid og alder er minst 85 år. fylt 65 år og oppfyller vilkårene for rett til avtalefestet pensjon Tabell 32: Omfang av natt - og kveldsarbeid i virksomheter som bruker 2-delt og 3-delt turnus innenfor helse-og omsorgsnæringen 54 Tabell 33: Kompensasjon for ubekvem arbeidstid 56 Tabell 34: Vurdering av behov for deltid, ønsker om stillingsstørrelse blant de ansatte 5 Alle som er tilsett i KS-området, uavhengig av stilling eller tilsettingsform, er omfatta av avtaleverket. Det betyr at du har same rett som andre lærarar til permisjon med lønn under eksamen, slik det står i hovudtariffavtalen KS, kap. 1, § 14.4. Gunnvor Se Utregning av praksis før oppmelding til fag-/svenneprøve Ved hjelp av dette skjemaet kan du regne ut om du har nok praksis for å kunne melde deg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat. I tillegg til praksistid er det krav til dokumentasjon av allsidighet innen faget

Pensjonspoeng er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon som del av flere ytelser fra folketrygden eller NAV.. Man opptjener pensjonspoeng kun av pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt fastsettes av skatteetaten.Pensjonspoeng beregnes av inntekt på mer enn 1G (Grunnbeløpet i folketrygden). Årets gjennomsnittlige G benyttes for å beregne pensjonspoeng Overtid, merarbeid og forskjøvet arbeidstid Overtid og merarbeid. Med overtid menes arbeid utover ordinær arbeidstid. Dersom du er deltidsansatt og arbeider ut over din stillingsstørrelse (men innenfor ordinær arbeidstid) kalles dette merarbeid

Et arkiv av It's teaching fra 16.01.2020. Hvordan beregne stillingsprosent for undervisningsfag. Per. For å beregne stillingsprosent for et undervisningsfag trenger en to opplysninger: fagets årsramme og antallet timer en faktisk skal undervise faget. Årsrammen finner en i SFS 2230 Veiledning for ansettelse/engasjering av dirigent beregning av stillingsstørrelse er vedlegg til selve arbeidsavtalen. 1. med desimaler, siden det er en prosentvis utregning av din totale stilling. Vær oppmerksom på at tallet i C26 må være det samme som i C27 Utfylling av felter for tillegg til grunnlønn (lønnsarter). 25 L Ekstra timer utover avtalt stillingsstørrelse for deltidsansatte 38 N Antall timer overtid hittil i år trekkgrunnlaget ved utregning av forskuddstrekk skal tas med. Author: Gunnar Nygaard Owre Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: ((11/25 år) x 80% stilling) + ((14/25 år) x 100% stilling) = 91,20% Ved utregning av sekstiseksprosenten vil det alltid tas utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget. På grunn av utregningsmetodikken er det heller ikke fruktbart å sammenlikne seg selv me

Regne ut stillingsprosent som lærer - Karriere, arbeidsliv

Vi har også en kalkulator for utregning av stillingsstørrelse. Send e-post til post@korforbundet.no. Glidende overgang. Det er ikke alltid ting går «etter boka». Jeg har snakket med mange fortvilte sangere som har vært engstelige for at de måtte legge ned koret på grunn av dirigentmangel Fag- og timefordeling. Tabellene i fag- og timefordelingen viser hvilke fag elevene skal ha. Tabellene har status som forskrifter

Det er mange hensyn å ta. Det første som må ses på, er hvor mye tid du er til stede på arbeidsplassen. Arbeidstid på skolen skal ikke overstige det som står i SFS 2213 (60 prosent av VGS-tid = 17,4 timer, 60 prosent av ungdomstrinnstid = 18,6 timer, 60 prosent av barnetrinnstid = 19,8 timer) Det jeg ønsker med dette innlegget er å skape en diskusjon vedrørende passiv natt, hva gjør det for arbeidstakeren, for arbeidsgiver, for tjenestemottaker og for samfunnet. I løpet av mine ti år i helsesektoren har jeg jobbet de fleste typer vakte. Det vil si dag, aften og natt. Denne variasjonen av arbeidstid er noe jeg var forberedt på da jeg utdannet meg av tariffavtale kan inngå skriftlig . avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Dersom det er aktuelt med vaktlengder inntil 12,5 timer er det viktig å sikre . en helhetlig vurdering vedrørende forsvarligheten av arbeidstidens lengde, jf. AMLs bestemmelser Om helse, miljø, sikkerhet og velferd. jf. § 10-5(2 Det anføres at arbeidstakers utregning av stillingsprosent er feil, og at 1250,52 timer kun timeantall enn i As faste stillingsstørrelse. Det fremgår av den fremlagte lønnsstatistikken at timeantallet fra de fremlagte timelistene stemmer nokså godt overens med As Frå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det..

hvordan regner en ut hvor mange prosent stilling - Jobb og

 1. De vil av den grunn ikke nødvendigvis gi godskriving av praksis ift. kravet om 5 års praksis. Praksisen må være dokumentert med stillingsstørrelse, tidspunkt for ansettelse, Legg ved din utregning av praksis sammen med dine attester
 2. Livsfasetiltak og overtid At KS synes dette er et godt forslag til løsning for å unngå overtidsbetaling, forundrer meg ikke, men at en fagforening kan gå god for et slikt forslag, er meg komplett uforståelig
 3. Trøndelag fylkeskommune følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer ved vurdering av praksis. Les mer her: Utregning av praksis før oppmelding til fag- /svenneprøve Ved hjelp av en praksiskalkulator kan det regnes ut om det er nok (1 måned = 145 timer). Stillingsstørrelse 80% eller mer skal telles som 100% stilling. Dersom.
 4. Lokale forhandlinger av HUK-avtalene gjennomføres av lokale parter i virksomhetene. Her finner du informasjon om forberedelser til forhandlingene og den økonomiske rammen for oppgjøret, som disponering og beregning av pott, og ofte stilte spørsmål
 5. Gyldendal Arbeidsliv 2018. Issuu company logo.
 6. Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene. Hvis du har opptjent pensjonspoeng i 20 eller færre år, er sluttpoengtallet gjennomsnittet av alle årene med pensjonspoeng . Har du gradert uføretrygd og ønsker å ta ut AFP, må du si fra deg uføretrygden og få AFP isteden
 7. 3) For bruk av snøscooter/ATV kreves også særskilt tillatelse, jf. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. § 8 Dekning av andre utgifter I tillegg til utgifter som dekkes etter §§ 4-7, refunderes andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen

Rett til stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidsti

Etter deres utregning har A krav på utvidet stilling til 77,45 prosent. De ønsker at Tvisteløsningsnemnda skal ta stilling til endelig stillingsstørrelse og virkningstidspunkt. Tvisteløsningsnemndas merknader I brev fra departementet av 30. september 2015 uttaler departementet at nemnd Det er ingenting som heter attføring lenger. og aap regnes av 66 % av det du tjente før du ble syk. eventuelt et minstebeløp hvis du ikke har jobbet. varig uføre regnes som alderspensjon. avhengig av hvor mange år du har jobbet, stillingsstørrelse osv. hvor mange pensjonspoeng du har samlet opp. har du ikke jobbet så mye, så blir du minstepensjonist. da kan du se fram til 10000-12000. Bestemmelsen lyder: (1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger Utregning av stillingsstørrelse; Kontraktmal; Repertoar. Hvem bestemmer korets repertoar? Hva er et godt arrangement? Ta med et stykke du synes er bra, eller et stykke du ønsker en vurdering av. Koraktiviteteter i Norges Korforbund Rogaland. Hva ønsker dirigentene? Flere felleskonserter - kortreff - et bredere kurstilbud? Spørrehalvtim Et selskap eid av Oslo fylke av Norske Kvinners Sanitetsforening Arbeidstakers navn: Lønnsnummer: Antall turnus uker: Turnus nr. Stillingsprosent: Årslønn: Årslønn i henhold til full stilling: Årslønn i henhold til reell stillingsstørrelse: Månedslønn i henhold til reell stillingsstørrelse: Timelønn Sats lørd. Og søndagstilllegg.

Sak 53/11 Deltidsstillinger i skolen - fastsetting av stillingsstørrelse Fagforbundet viste til at tidligere retningslinjer for utregning av deltidsstillinger i skolen ikke tok høyde for at assistentene deltok på planleggingsdager. Personalsjefen lovte å gå ut med ny informasjon med presiseringer om utregningsmodellen og planleggingsdager PPU PPU-studenter skal hvert semester ha 30 praksisdager. Det betyr at en student skal ha hatt minimum 60 timers undervisningspraksis for å få godkjent praksis. Lektorutdanning - langpraksis Studenter på 5-årig lektorutdanning (5-LU) skal ha 100 praksisdager i løpet av studiet. Praksis skal fordeles på fire av fem studieår Praksis PPU

Ansiennitet høyere lønn rettigheter ved nedbemanning

SFS 2213 Arbeidstid skole - Utdanningsforbunde

Vedtatt budsjett som viser organisasjonens finansiering av egenandelen. Begrunnelse for utregning av tilskuddsberettiget del av stillingen (timebasert i forhold til andre oppgaver) Rapport om virksomheten i barne- og ungdomsavdelingen fra forrige år. Søknaden må sendes innen 1. desember. Stavanger kommune, Oppvekst og levekår, Ungdom og fritid Da kan praksiskandidatordningen være noe for deg. Det er mulig å ta fag- eller svenneprøve på grunnlag av lang praksis, stillingsstørrelse, skjema for utregning av praksis og. Stillingsstørrelse: % Tiltredelsesdato Beløpet beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende turnus arbeidstaker omfattes av. Utregning for månedsbeløp for godtgjøring for særskilt Ved undertegnelse av denne avtalen bekrefter arbeidstaker å akseptere ansettelsesforholdet på de vilkår som framgår av dette dokument og dens. Forslagsstillerne er sterkt bekymret for den voksende ledigheten. Ved utgangen av oktober 2002 var det registrert 76 800 helt ledige, mens det ved utgangen av februar 2003 var 92 500 helt arbeidsledige, ifølge Aetat. Dette tilsvarer 3,9 pst. av arbeidsstyrken

OPPSIGELSE AV STILLING Lnr: 8528/11 Regdato:14.12.2011 Arkivkode Saksnr: 03/808-25 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl §13 Fvl §13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:PER Dok.beskr: LØNNSØKNING - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lnr: 8529/11 Regdato:14.12.2011 Arkivkode Saksnr: 03/352. Dok.beskr: MATRIKKELFØRING AV UREGISTRERT VEGGRUNN I SØRREISA KOMMUNE GNR 25/27 OG 26/463 Lnr: 677/12 Regdato:27.01.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 08/61-32 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl §13 Fvl §13 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Navn: Anita Sæbbe Haraldsvik Dok.beskr: AKSEPT TILBUD OM ENDRET STILLINGSSTØRRELSE Klinisk utdanning, langtidssykdom og fødselspermisjon for mor og far kan tas med i betraktning ved utregning av forløpt tid. ERC Starting og Consolidator Grant ser etter uavhengige unge forskere og forskere halvveis i karrieren som har potensiale til å utvikles til fremtidens toppforskere og/eller ledere innenfor deres forskningsområde

Tidligere stillingsstørrelse er ikke avgjørende for vurderingen. Jfr. HTA kap. 1, § 2, Ansettelse av personer i nært slektskapsforhold bør unngås på samme arbeidsplass og skal unngås i forhold til direkte overordnet/underordnet med mindre Lønningskontoret skal på forhånd ha mottatt lønnsbilag for utregning av nettolønn stillingsstørrelse. Når det føres aktivitetsrader med klasser og fag gir det læreren rettighet til å føre karakterer og fravær knyttet til klassen og faget. Faget og timene blir samtidig koblet til hver enkelt elev som går i klassen. Skjemavisning av en rad i aktivitetsarket

Kalkulator for beregning av årstimer og årsverk for

stillingsstørrelse og en tilsvarende forutsigbar lønn, noe som innebærer reelt stillingsvern med bl.a. lønn i oppsigelsestid uavhengig av om arbeidstaker får utføre arbeid i oppsigelsestiden. 30 Ansettelsesformen undergraver mulighetene for å utvikle en seriøs bemanningsbransje og gjør det vanskeligere å organisere i bemanningsbransjen Uføregrad og stillingsstørrelse Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av. Lønnsøkninger som skyldes automatisk opprykk på lønnsstigen, eller alminnelige lønnsreguleringer, får du med deg i beregningen av pensjonsgrunnlaget dersom økningen skjer før du går av med pensjon

Bruken av gradert uttak av Foreldrepenger reguleres av Folketrygdloven kap II. Utregning for bruk av gradert uttak av foreldrepenger må gjøres i hvert enkelt tilfelle. For deltidsansatte beregnes antall dager forholdsmessig utfra stillingsstørrelse (veiledende normer for arbeidsgivers skjønn): < 45 % stilling: daglig, eller 1 dag pr uke Lønn under utdanning. Du får lønn mens du er under utdanning og er sikret jobb etter utdanningen. Aspirantstillingene kan være i forskjellige regioner, og i tillegg til at du får lønn under utdanning, vil du også få dekket kost og losji for de dagene du må må på samling på kompetansesenteret i Oslo Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data Videre gjaldt det de kapitler som omfatter beregningsmodeller og utregning av stillingsbehovet i Den norske kirke (kapittel 10 og 11). Høringsinstansene ble bl.a. bedt om å velge mellom 3 ulike modeller for beregning av bemanningsbehovet. Høringen gav tilslutning til bruk av en modellmenighet ved utregning av behovet for kirkelig bemanning

Hvor mye ferie har du krav på når du jobber deltid

 1. feriepenger opptjent fra året før, motta full månedslønn alle måneder han/hun er ansatt, men i juni vil det bli trukket for del av ferie som er avviklet/avvikles i innevære
 2. Han er 178 cm høy og veier 86 kg før transplantasjon. - God motivasjon og forståelse på hva tx innebærer Full poengsum 6p for 4 eller flere korrekte svar. Fem poeng for 3 riktige,. Kostregistrering viser et gjennomsnittlig inntak på 800 kcal/dag og 26 g protein/dag den sisten uken
 3. Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-210
 4. imum 75% stilling. Eventuell økning i stilling må en ha hatt i
 5. 28 Utregning av tidligere inntekt Snittet av de 3 beste av de 5 første av de 7 siste Eksempel: Pensjonering i 2013 Snittet av de 3 beste poengårene multipliseres med G (5,90 + 5,82 + 5,81) / 3 = 5,84 5,84 x = Rundes opp: Årstall Lønn Beregnet poengtall 5,90 5,82 5,81 5,81 5, Eksempel delvis AFP ved 80 % stilling Kari Holm er gift Hun arbeider i 100 % stilling og ønsker å trappe ned til.
 6. Side med 7395 svar fra våre spesialister innen arbeid / jobb. Ungdom har lurt på det samme som deg, få svarene her! Side 22/5

Hva skjer når du går fra uførepensjon til alderspensjon

 1. INTERNE KONTROLLRUTINER FOR BEHANDLING AV FAST LØNN4.1 Tilsettinger4.2 Lønnsanvisning4.3 Melding til trygdekontoret om inntak/opphør i tjeneste4.4 Opprettelse av personalmappe4.5 Ansiennitet4.6 Endringer i tilsettingsforhold4.7 Faste tillegg/trekk4.8 Lønnsopphør4.9 Frister4.10 Budsjettkontroll4.11 Kontroll før utlønning4.12 For mye utbetalt lønn4.13 Ferie og fravær5
 2. Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget
 3. Comments . Transcription . B-rundskriv 200-201

Ferie når du jobber turnus eller delti

4 innhold 1.0 bakgrunn hensikt metode forutsetninger ved bruk av kompetansebasert bemanningsplan riktig tildelt tid ordning med pasientansvarlig sykepleier (pas) kompetanseutvikling kriterier for tilhØrighet i ulike pasientsituasjoner yrkesgruppenes kompetanse situasjonene krever ulik kompetanse verktØy for kompetansebasert bemanningsplan kompetansebasert bemanningsplan videre utprØving av. Økte stillingsstørrelse (Evaluere igangsatte prosjekter med deltidsstillinger) Flytting av dag og døgnrehabilitering til Steinkjer Helsehus vil være et viktig ledd i bedring i samordning av tjenestene internt i kommunen, Fylkesmannens rådgiver har ikke sikre tall eller prosentandel vi kan bruke som mal for utregning for året 2008 PDF | Forsøket Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging er bestilt av Arbeidsdepartementet og er formulert slik: Det skal i 2012... | Find, read and cite all the research. Sende bekreftelse på endring/redusering av stillingsstørrelse Bekreftelse på hel/delvis oppsigelse av stilling Beslutte omplassering av ansatt til nytt tjenestested Beslutning om omplassering Beslutning om omplassering kan oppstå på bakgrunn av ulike forhold, eksempelvis som mulig avslutning på en personalsak

Permittering - Skatteetate

Sak 68/15. Sak 70/15. Sak 72/15. Sak 74/15. Sak 76/15. Sak 81/15. Sak 83/15. Sak 67/15. Sak 69/15. Sak 71/15. Sak 73/15. Sak 79/15. Sak 81/15. Sak 83/15. Sak 74/15. Pensjonsrapportering KLP - Kundesider - Aditr

Video: Fastsettelse av stillingsprosent for timelønnede

Rød: Gjennomsnitt når vikarer/ekstrainnleide også tas med (faktisk drift, utregning for alle fast ansatte og vikarer) Andel i 70-100% st - HØGSKOLE Andel i 70-100% st - FAGARB. Antall i 70-100% st - ASSISTENT 0.85758333333333336 0.49243749999999992 0.34022916666666669 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse varierer med kompetanse En av sesjonene dreide som om global oppvaring og lungehelse. Møtet var delt i to, hvor første del var vitenskap og andre del politikk. langtidssykdom og fødselspermisjon for mor og far kan tas med i betraktning ved utregning av forløpt tid. uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe Presentasjon SPK_seniordag_07.05.1 Comments . Transcription . Sakliste 25.06.1

Udir.no - Grunnskolens Informasjonssystem (GSI

1 SYNODEN 2014 Stavern Folkehøyskole 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdrage.. Pensjonsrapportering SPK - Kundeside

Stillingsprosent - Jobb og Utdanning - VG Nett Debat

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene. Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv: saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv. Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet. Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker. Beregning av folketrygdens alderspensjon Lønn 450.000 - sivilstand gift Grunnpensjon (70.256 x 0.85) 59.718 Beregning av tilleggspensjon Lønn inntil 6G (6 x 70.256 = 421.536): 421.536 Lønn over 6G (450.000 - 421.536) x 1/3 9.488 Pensjonsgivende inntekt (PI): 431.024 Poengtall/sluttpoengtall (PI - G / G) = (431.024 - 70.256) / 70.256 = 5,14 Tilleggspensjon (SLP x G x 0,42) = (5,14 x 70.

Deltidsansattes rett til stilling som tilsvarer faktisk

evalueringen av forsøk med 6-timers arbeidsdag i Bergen hjemmetjenester kommunalt foretak (BhKF). Evalueringen er gjennomført på oppdrag for Bergen kommune, Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling, i perioden desember 2008 til mars 2009 Folketrygdens alderspensjon GAMMEL ORDNING B)Tilleggspensjon • basert på opptjening av pensjonspoeng (poengtall beregnet ut fra skattbar inntekt) • inntekt minimum 1G • inntekt mindre enn 6G (437.286,-) regnes med fullt ut • inntekt 6G - 12G medregnes 1/3 • utregning - gjennomsnitt av 20 beste poengår • forutsetter 40 poengår.

 • David bisbal heroe.
 • Lungebetennelse bronkitt.
 • Germania duty free.
 • Ta ut penger i bulgaria.
 • Fuchsia blomst.
 • Ruslands militær styrke.
 • Helen hunt movies.
 • Råtten banan.
 • Resultater fotball i dag.
 • Chess easy 1gb.
 • Referere til.
 • Limit integral calculator.
 • Oppegård avis nettutgave.
 • Frankenau sehenswürdigkeiten.
 • Ultracortenol resept.
 • Fosterdiagnostikk ullevål.
 • Legitimasjon fullmakt.
 • Jessica arantes.
 • Aha billetter 2018.
 • Allergimedisin mot hund.
 • Pralinenkurs düsseldorf.
 • Kjøp office 2016.
 • Gammel lampekuppel.
 • Pinguecula behandling.
 • Seksuell lavalder i polen.
 • Rolex presidential platinum.
 • Aueralm lenggries.
 • Der engel vom westlichen fenster..
 • Vinter i tivoli.
 • Frostvæske jula.
 • Reisebag håndbagasje.
 • Skien kommune innbyggere.
 • Kartlegging ocd.
 • Michael kors bedford crossbody.
 • Facebook aufrufe ansehen.
 • Pinguecula behandling.
 • Bilopphugging sarpsborg.
 • Le premier jour du reste de ta vie distribution.
 • Galaxy pizza kongsberg.
 • Oslo avtalen snl.
 • Interiør barnerom salg.