Home

Kommunedatabasen

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte kommune. Her finner du også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre d..

Kommunedata - regjeringen

 1. NS
 2. I løpet av 70-tallet begynte SSB overføring av data i maskinlesbar form til NSD. Når kilden i kommunedatabasen er slike data er ikke publikasjonen listet her. Se også: NSDs Oversikt over emnegrupper. Folketellinger . NOS B 106 Norges første folketelling 1769, Oslo 1980 ; NOS B 134 Folketeljinga 1801. Ny bearbeiding, Oslo 198
 3. Mens Kommunedatabasen bare inneholder data om norske kommuner, håndterer Regionaldatabasen data på alle regionale nivå og er et komplett system for videreformidling av regionale data. Det er mulig å håndtere kommunedata sammen med bydelsdata, data på historiske valgsogn og fra andre regionale nivå, også data fra andre land
 4. I Kommunedatabasen finnes opplysninger om Registrerte kjøretøy etter kjøretøygruppe 1990-2005 Registrerte kjøretøy etter noen kjøretøygrupper og drivstofftype 1998-200
 5. Data fra stortingsvalget 2009 vil bli tilrettelagt for kommunedatabasen når de endelige resultat foreligger. Ved henvendelse til NSD vil man kunne få overført datafiler med foreløpige resultat. Kontakt: astrid.nilsen@nsd.uib.no - kdb@nsd.uib.n
 6. ants» er valgt ut som en av to rundespesifikke moduler for runde 11 av European Social Survey (ESS)
 7. NOU 1998: 18 Kapittel 1 Det er bruk for alle 5 Kapitlet inneholder også en oversikt over det faglige grunnlaget i tidligere utredninger og stortingsdokumenter, der særlig St. meld. nr. 37 (1992-93
NSD - Norsk senter for forskningsdata

NS

Følgende opplysninger om bredbåndsabonnement (over 128 kbit per sekund) er lagt til Kommunedatabasen for perioden 4. kvartal 2004-3. kvartal 2007: Bedriftskunder Privatkunde Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Kommunedatabasen består av flere enn 190 000 variabler, og dekker alt fra demografi og sysselsetting til helsetjenester. Kopperud (7) har, inspirert av Carr-Hill og medarbeidere (8), konstruert en indeks som beskriver tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten på kommunenivå 5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. polsys@nsd.n

Kommunedatabasen De fleste tidsseriene strekker seg over ganske mange år, der den lengste dekker perioden helt tilbake til 1769 (folkemengden). Tilgang til Kommunedatabasen krever at en fyller ut et søknadsskjema som en finner på NSDs hjemmeside, som så sendes per brev eller fax til NSD i signert form Kommunedatabasen; Generasjonsdatabasen; Selskapsdatabase; Database for statistikk om høgre utdanning; Forvaltningsdatabasen; European Social Survey; Vi setter stor pris på alle forslag og innspill til utviklingen av vår søkeportal. Ta gjerne kontakt på sokeportalenfeedback@nsd.no Folketeljinga, NSD Kommunedatabasen 1946 977 Folketeljinga, NSD Kommunedatabasen 1960 822 Folketeljinga, NSD Kommunedatabasen 1963 796 Ved samanslåinga med Luster og Hafslo, SSB rapport 13/99 Bygda Jostedalen hadde i 2010 kring 430 innbyggjarar. Nota NSD Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste sine nettsider gir en oversikt over hvilke data NSD kan tilby, samt lenker til andre datakilder.En del av NSDs datasett kan lastes ned eller analyseres på nettet på NSDPortal Disse tallene kompletterer på en fin måte kommunedatabasen som SSB er i ferd med å bygge opp. Det er første gang befolkningshistorikk for kommunene publiseres av SSB i maskinlesbar form på Internett. Tidligere har SSB sendt ut slike tall til kommuner som ba om det,.

Publikasjoner (NOS) som har datasett i NSDs Kommunedatabas

Empirien som problemstillingene og hypotesene blir testet mot er data fra to landsomfattende surveyundersøkelser gjennomført sommeren 1993 og våren 1996 for prosjektet Borgere, Brukere, Betalere (BBB) om folks forhold til kommunen. I tillegg er det benyttet tall fra Kommunedatabasen til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste Local Government Dataset Jon H. Fivay Askill H. Halsez Gisle J. Natvikx November 2, 2017 Abstract This panel data set covers Norwegian local governments from 1972 to 2016 and was originally constructed for an analysis of the strategic use of public capital (Fiv Befolkningsandel i tettsteder (Norge) Tabellen viser befolkningsandel i tettsteder i prosent. Rådata fra Kommunedatabasen (KDB), bearbeidet av Ola Svein Stugu NSD Rapportserie. De nyeste rapportene er fritt tilgjengelige i PDF format, mens en del av de eldre rapportene kun finnes i papirutgave. For bestilling av papirutgaver, kontakt nsd@nsd.uib.no eller telefon 55 58 21 17.. Nr. 126: Anne Katrine Mortensen: Undersøkelse om religion 2008

Arkivere data | NSD - Norsk senter for forskningsdata

Video:

Kommuneindeks om velferd - SS

 1. Institutt for Sosiologi, Statsvitenskap og Samfunnsplanlegging Flat struktur som en reformidé i norske kommuner En effektstudie av to-nivå modelle
 2. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sitt datatilbud er delt inn i tre hovedtyper; regionaldata, individdata og data om det politiske systemet.I tillegg finnes informasjon om publiserte arbeider basert på data fra NSD. Regionale data beskriver geografiske enheter, eller opptellinger av de individene som befinner seg innenfor slike enheter
 3. Tallene er hentet fra kommunedatabasen Kostra i SSB. Men Dagbladet har ikke brukt de mest relevante tallene. Kostra har tall på alle gebyrsatser i landets kommuner, også foreldrebetaling i SFO.
 4. A558 RAPPORT Helsesøsters kompetanse Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll SINTEF Helse November 200
 5. - Kvinner blir ofte nummer to i politikken (VG Nett) Hvor stor kvinneandelen i lokalpolitikken er spiller ingen rolle - de taper uansett i kampen om de viktige vervene, mener forsker Ingrid Guldvik
 6. Offisiell statistikk hentet fra kommunedatabasen til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I tillegg er data om listekandidatene ved kommunestyrevalgene i 2003 benyttet. Analysene av representantene baserer seg på de to surveyundersøkelsene, som ble utført i forbindelse med en undersøkelse av unge folkevalgte (Berglund og Winsvold 2005)
 7. 2 Opplegg 1. Masteroppgavearbeidets faser 2. Formelle retningslinjer 3. Aktuelle veiledere m/spesialområde, våren 2014 4. Eksempler på tidligere masteroppgave

2 Opplegg 1. Masteroppgavearbeidets faser 2. Formelle retningslinjer 3. Aktuelle veiledere m/spesialområde, våren 2013 4. Eksempler på tidligere masteroppgave Kommunedatabasen Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) database for statistisk informasjon om norske kommuner. Personer tilknyttet det samfunnsvitenskapelige miljø innenfor universitets- og instituttsektoren i Norge kan få tilgang til databasen for ett år om gangen. Data fra Kommunedatabasen kan også bestilles. NationMaster.co «Kommunedatabasen». The primary analysis is a multilevel analysis, but there are also regular OLS analyses where the large municipalities are left out of the population, in order to study the difference between inhabitants in the small municipalities more closely. This paper will present and discuss results from previous research and relevan

Søk i andre bildedatabaser, databaser og lokalhistoriske nettsteder Samsøk bilder; Digitalarkivet ; Diplomatarium Norvegicum ; DIS slektsforu Last opp bilder. Bruk dette valget for å laste opp bilder til serveren. Bildene må lastes opp før de kan velges i oppsettet. Flere bilder kan lastes opp samtidig Finn data med vår nye søkeportal (beta) >> (En del datakilder er fremdeles ikke lagt inn

- Kommunedatabasen, KOSTRA, Organisasjonsdatabasen, andre relevante. Hvordan håndterer kommunene den sosiale gradienten? • I den tidlige fasen (2011-2012) hadde de fleste kommunene en ganske snever forståelse av folkehelsearbeidet. De flest I Tabell 1 nederst sees hvordan tannstatus hang sammen med egenvurdert tannhelse og helse. Det fremgår av tabellen at 47 % av de tannløse og 73 % av dem som hadde minst 20 tenner eller mer, mente at tannhelsen var god

Befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester

 1. Bedriftsteljinga 1936 (NSD Kommunedatabasen) Sysselsette i industri, bergverk og anlegg 1936. Tal personar Einmannsverksemder ikkje med. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1875 1890 1900 1910 1920 1930 1946 1950 Høyange
 2. Befolkningens bruk av helsetjenester beskrives ved hjelp av data fra ulike registre. Det finnes ingen registre som kan belyse den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester; det gjelder både etterspørsel, behandlingsprofil og utgifter til behandling
 3. Opplysninger fra legenes regningskort i 2004 ble koblet med data fra fastlegedatabasen og kommunedatabasen. Materialet består av i alt 3 751 fastleger og 2 317 andre leger som hadde inntekter fra legevakt

Kommunedatabasen UiB; BIBSYS: UNINETT: Norsk Regnesentral; Norges Lover: Statistisk Sentralbyra: Kommuneforlaget. Statens Tjenester . Statens Informasjonstjeneste... Forskningsrådet... Statistisk Sentralbyrå : Aetat Arbeidsmarkededsetaten Norsk Statestikk as Norstat.no. Ifølge kommunedatabasen Kostra betalte foreldre som benyttet tilbudet mer enn 15 timer i uken 2554 kroner hver. Hvis ikke den nye prisen skremmer bort barn og foreldre og fører til at bruken går ned, vil de betale 3618 kroner neste skoleår Langtangen, Hilde Kommunedatabasen, Komdat11.SAV FOB90 Utdanningsnivå Michaelsen, Halldor Fam-94 Spm.P19 Dårlig ekteskap Moseng, Cathrine Levekår 95 SPM86E Arbeidstidsordninger Nilsen, Maria R. Fam 94 P66 Fedre og omsorsperm Pedersen, Andreas Verdi 96 V129 Hardt arbeid-suksess Kommunedatabasen har muligheit for å lage kommunefiler for eit tidspunkt (år). Den aktuelle fila er for år 1910. Lista frå NSD-kommunedatabase som inneheld nsd-kommunenr (nsdknr) og nsd-kommunenamn (nsdknam) er overført (copy-paste) til MS-Excel Demografiske og andre data er basert på Kommunedatabasen, og tilrettelagt av Fiva, Halse og Natvik (15). Utgangspunktet er alle kommuner og beslutningen om å holde avstemning. Det samlede datasettet omfatter således observasjoner av kommuner som ikke har hatt avstemning samt kommuner som har hatt en eller flere avstemninger over ulike alternativer

Local Government Dataset Jon H. Fivay Askill H. Halsezx Gisle J. Natvik{ December 7, 2015 Abstract This panel data set covers Norwegian local governments from 1972 to 2015 and was originally constructed for an analysis of the strategic use of public capita Kommunedatabasen, eller dei tolkingar som er gjort her. 3 Kapittel 2 Mål på intergenerasjonell mobilitet Studiar av intergenerasjonell inntektsmobilitet søkjer i sin enklaste form å måle i kva grad barn sine økonomiske moglegheiter blir bestemt av foreldra si inntekt

Kontakt - NSD - Norsk senter for forskningsdat

I kommunelova er det føreteke ein grenseoppgang mellom politikk og administrasjon ut frå eit hierarkisk ansvarsprinsipp. Administrasjonssjefen har full instruksjonsrett overfor administrasjonen, og ansvaret overfor politikarane. Kommunale utval har sitt ansvar delegert frå kommunestyret. Unntak gjeld område der særlover seier noko anna. Vi ynskjer å studere kva konsekvensar. Folketalsutvikling . Figuren over viser folketalsutviklinga i Jostedalen frå den fyrste fullstendige teljinga i 1760 til Jostedalen opphøyrde som eigen kommune i 1963 Kommunedatabasen dekker i dag tidsrommet fra 1769 til 1995 og inneholder nå omlag 150 000 variabler om de enkelte kommuner. Kretsdatabanken inneholder fof. materiale fra de siste 50 års folketellinger kommunedatabasen uib; kommuner i norge; kommunal opplÆring; kommunenes informasjonstjenester; kommunenes sentralforbund; kommunenes informasjonstjener; kommunal rapport (alle utgaver siden 1.1.95) leksikon ( n e w ! ) lovdata; lÆremiddelsenter (nasjonalt) lÆrerutdanningsrÅdet m-o; maastricht-traktaten; microsoft; miljØverndepartementet.

Guide til norske velferdsdata NSD - Norsk senter for

Kommunedatabasen. Ansvaret for analysen av dataene og de tolkninger som her er gjort, ligger hos meg alene. Jeg ønsker å takke min veileder Terje P. Hagen ved Senter for helseadministrasjon. Han er en inspirerende og konstruktiv veileder. Oslo, 27. september 2001 Sølve Mikal Nerlan Me har testa den jordbruksideologiske aksen ved hjelp av regresjonsanalysar. I desse analysane utgjer den avhengige variabelen mengd omdisponert jord til bustadføremål (SSB 2016b), medan uavhengig variabel, partivariabelen, baserer seg på ordførars parti i kommunane (Kommunedatabasen)

Jostedal - lokalhistoriewiki

Some of the data used in the municipality-level analyses are taken from NSD's local government database (Kommunedatabasen ). The NSD is not responsible for the analysis presented here or the interpretation offered in the BJPS-paper. Note the municipality identification has been anonymized to avoid identification of individual respondents Eksisterende data, slik som registerstatistikk fra SSB, inkl. kommunedatabasen KOSTRA er lagt til grunn. KOSTRA data for 2015 (foreløpige tall) er med mindre annet er opplyst lagt til grunn i kapittel 5 Økonomi, mens det er endelige 2014 data som er lagt til grunn i kapittel 6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Dette for å kunne sammenlign

Dataarkiver Institutt for sammenliknende politikk

Folketall for 50 år på fem minutter • Kommunal Rappor

Det vil dreie seg om å arbeide med datakilder som allerede er samlet inn og som er lagret hos institusjoner som deltar i prosjektet, å lage egne surveyer i samarbeid med representanter for deltakende institusjoner og koble disse med åpne datakilder som Kommunedatabasen og Kostra Ser en på isutbredelse, f.eks hos NSIDC, ser en at åretssesong ikke har rekordlite, dikke en gang 2 plass. Årets sesong havner omtrent midt mellom 2008 og 2005, det vil si en tredjeplass når det gjelder avsmeltetet areal.For meg er det mer overraskende at nordvestpasasjen ikke ble helt åpen, mend det har blitt kjørt lasteskip gjennom nordøstpassasjen data på fylkesnivå fra Kommunedatabasen og SSBs databank. Det ble også konstruert en indeks for relativ deprivasjon. Det ble utført Cox-regresjoner med forklaringsvariabler på individ- og fylkesnivå. Det viste seg at uførerisikoen var størst for menn, men kvinner ble mer påvirket av kontekstuelle faktorer For å teste de ulike hypotesene bruker jeg data fra lokalsamfunnsundersøkelsen utført av Norsk Senter for Bygdeforskning, med supplerende data fra kommunedatabasen og KOSTRA. Det vil være både flernivåanalyse med komposisjonelle og kontekstuelle variabler, samt vanlig OLS, der utvalget er uten de store kommunene, og man kun ser på individuelle forskjeller i de små kommunene

Statlig styring eller kommunal autonomi : hva er

Kommunedatabasen UiB Kommunenes informasjonstjenester Kompetansesenteret for IT i helsevesenet Lovdata Nordisk Råd og nordisk ministerråd. Nasjonalt læremiddelsenter Norges Eksportråd Norsk regnesentral Norgeskartet Odin offentlig informasjon Om kommunene i Norge Oversikt nordiske institusjoner Registreringssentralen for historiske data. Kilde: Kommunedatabasen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Dissenternes konsentrasjon til urbane steder fortsatte og ble forsterket gjennom resten av 1800-tallet. I 1900 var byene likestilt med landkommunene med hensyn til det absolutte antallet utenfor statskirken men også fra Kommunedatabasen. Alle kilder presenteres i vedlegg for at FKT Oppland senere skal kunne hente ut denne informasjonen selv. Informasjon om sykefravær på kommunenivå finnes i sentral fraværsstatikk. Dette er fra og med 2. kvartal 2000 tom 3. kvartal 2003, altså 15 kvartal Kjelde: NSD Kommunedatabasen. Frå 1829 finst det lett tilgjengeleg statistikk over talet på kor mange som hadde røysterett og kor mange som røysta i stortingsvala. Frå 1859 finst det òg tal på røysterettskvalifiserte. Figuren viser utviklinga fram til 1903 of local government (Kommunedatabasen). NSD is not responsible for the analyses/interpretation of data presented here. 1 . 1. Introduction Performance incentives in executive compensation schemes are often deemed central t

Befolkningsandel i tettsteder (Norge) - Kildenet

Hypotesen, dels utviklet gjennom erfaringer i allmennpraksis, var at bosted har en egen forklaringskraft for risiko for uføretrygding. Materiale og metode Tre datasett ble kombinert, individdata fra HUNT, data om uføretrygding på individnivå fra Rikstrygdeverket og data som karakteriserer kommuner (levekårsdata) fra Kommunedatabasen i NSD data fra NSDs Kommunedatabasen (NSD-nett) og er de samme som er benyttet i undersøkelsen 'Innvandrere i norske kommuner' som hovedfokus på sysselsetting (Pettersen (2007). Kommunene grupperes etter geografisk fordeling (landsdel og fylke), folkemengde, antall og andel personer med innvandrerbakgrunn og sentralitet Det politiske systemet i Norge. I Norge er det politikerne som fordeler goder og byrder og prioriterer hvilke saker som er viktigst for fellesskapet. Men det er folket som velger politikere til å styre for seg gjennom frie, hemmelige valg Nerland tester empiriske data fra SSB, Samdata (Sintef Unimed NIS) og kommunedatabasen (NSD) opp mot 8 teoretiske hypoteser om rsaker til liggetidsutviklingen i sykehusen Abstract. Facilitative leadership has long been a catchword in studies of mayoral leadership. Emphasizing cooperation, consensus-building and the empowerment of others, the facilitative model is said to be typical of council-manager systems of local government

NSD Rapportserie NSD - Norsk senter for forskningsdat

 1. Kommunedatabasen bruker 12 nautiske mil, Kystverket 200. I summeringen av utslipp fra cruise har vi i denne rapporten valgt å bruke 200 nautiske mil, fordi vi finner det sannsynlig at det aller meste av trafikk innenfor 200 nautiske mil kan henføres til besøk i Norge eller på Svalbard
 2. Some of the data employed here are based on Norwegian Social Science Data Services' (NSD's) Archive of local government (Kommunedatabasen). NSD is not responsible for the analyses/interpretation of data presented here
 3. Some of the data employed here are based on Norwegian Social Science Data Services' (NSD's) Archive of local government (Kommunedatabasen). NSD is not responsible for the analyses/interpretation of data presented here.
 4. kommunedatabasen Kostra for perioden 2005-12. Del 3 gjeld løyvingar frå statsbudsjettet til Vestlandet. Her har eg i hovudsak kunne nytte meg tabellar og oversyn frå Kulturdepartementet. Eg fekk desse oversyna i samband med ein analyse eg gjorde for Enger-utvalet om «Tala i Kulturløftet»

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Kommunedatabasen (2000). Udarbejdet og vedligeholdt af Videncenter for Affald og Genanvendelse. /3/ Plantedirektoratet (1998). Bekendtgørelse nr. 960 af 16. december 1998 om gødning og jordforbedringsmidler m.m. /4/ Miljø- og Energiministeriet (2000) Dagbladet har i anledning åpningen av konferansen lag en felles leder med 56 andre aviser. Oppdatering: Som et lite bakteppe til forhandlingene i København la jeg ut en kort sak på met.no der jeg viser at vi nå er inne i den varmeste perioden vi har instrumentmålinger for i Norge.Dette har blitt snappet opp av media, f.eks Dagbladet, VG, TU, og Aftenposten Bruges til at oprette forbindelse til kommunedatabasen hvor information om medarbejdere og organisationsenheder hentes hver nat. DMZConnection. Bruges til at oprette forbindelse til databasen der opbevarer data fra app'en, denne database ligger i en DMZn. Fejl og løsninger Mailadviseringer er ikke send Contribute to os2indberetning/os2ferie development by creating an account on GitHub. Dismiss Join GitHub today. GitHub is home to over 50 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together

Om foreldrebetaling i SFO - Dagbladet

7 Sammenfatning Denne statistik har til formål at belyse udviklingen på markedet for genanvendelse af plastemballageaffald i Det er undersøgt hvor stor en mængde plastemballageaffald, der indsamles i Danmark, samt hvor stor en mængde plastemballage, der forbruges i Danmark. Nedenstående oversigt sammenfatter resultaterne. Oversigt 0.1. Plastemballageindsamling i Danmark Tons Indsamling. Da staten kom til Nord-Troms Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar i eit innanfrå- og utanfrå-perspektiv, 1945 - 1970. Av Ketil Zachariassen Hovudoppgåve i hist Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no . Evaluering av styrets arbeid . Innledning . Fakultetsstyret vedtok i sak FS-41/2017 å foreta en evaluering av styrets arbeid for dets styreperiode RAPPORT EVALUERING AV INVESTERINGSTILSKUDD TIL OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM MENON-PUBLIKASJON NR. 43/2019 Av Nina Bruvik Westberg, Sofie Waage Skjeflo, Ellen Balke Hveem, Simen Pedersen, Henning Øien, Jardar Sørvoll

tabelldatabase, Kommunedatabasen, og ved å formidle anonyme individdata fra SSBs intervjuundersøkelser til denne brukergruppen. Denne rollen var helt dominerende i starten og var dels en følge av at SSB hadde sin hovedoppmerksomhet på statistikkproduksjon og i mindre grad på dataformidling til forskning Ifølge Kommunedatabasen er det muligt for erhverv i 1 kommune at aflevere elektriske og elektroniske produkter på kommunens genbrugsstation. Plast Fraktionen plast omfatter alle former for plast, herunder transportemballageplast. 209 kommuner har regulativfastsatte ordninger for plast fra erhverv. 73 af disse er indsamlingsordninger,. Høgskolen i Sørøst-Norge Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap Mastergradsavhandling i samfunnsvitenskap 2016 Ivar Bjørnøy Lali

May 26, 202 Plastemballagestatistik Teknologisk Institut Affald og Genanvendelse Kommunedatabasen Teknologisk Institut Affald og Genanvendelse Euwid Kunststoff nr. 4, 6, 10, 15, 17, 21 og 25, Kunststoff Information nr. 1525, APME, 1999, Association of Plastic Manufactures in Europe Plastindustrien i Danmark, Telefonisk samtale med Steen Seier Carlsen 3 HADSEL: Rådmannen i Hadsel mener sykehjemmet på Ekren bør legges ned på sikt Revidert prosjektbeskrivelse NAV-evalueringen - Rokkansentere In this article, we study the political implications of terrorism rooted in extremist political ideologies. Our data uniquely allow studying the potential role of party leader evaluations on political outcomes, including voter turnout and vote choice. To strengthen causal identification, we combine an event-study framework with the fact that Norwegians were affected personally to differing.

kommunedatabasen til rådighet for analysene i denne rapporten. Takk også til oppdragsgiver Kirkerådet som velvillig og imøtekommende har besvart spørsmål og tilrettelagt ulike data for prosjektet. En nærmere beskrivelse av evalueringsforskningen, inkludert kommende deloppdrag o Grieg, S. (1946). AS Arne fabrikker: 1846-1946. Bergen: Arne fabrikkers direksjon Hauge, Y. (1957). Ulefos jernvˆrk: 1657-1957. Oslo: Aschehou Dagrenovation, 5 meter regel: 07.01.05: Affald: Dagrenovation, Borgerhenvendelser - Jan Erik Torp: 07.01.00 K02: Affald : Dagrenovation, Borgerhenvendelser Almen. NPK 2007: Nynorsk Pressekontor 2007 Stiftinga Nynorsk Pressekontor (SNPK), Oslo 2007. Av i alt 253322 ordformer var 9332 nye i nynorskkorpuset. Dei nye (normaliserte) ordformene er

Da staten kom til Nord-Troms. Økonomisk modernisering i fire Nord-Tromskommunar. i eit innanfrå- og utanfrå-perspektiv, 1945 - 1970. Av. Ketil Zachariassen. Hovudoppgåve i historie. Institutt for historie, hausten 199 kommunedatabasen 3. XML hjemmepleje-sygehus standarderne - aktuelle emner: melding om færdigbehandling - hvornår skal denne sendes indlæggelsesrapport - mapning funktionsevne, status fra leverandørerne vedr. funktionsevne Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 6543 2030 Direkte 6543 2022 Telefax 6543 2050 E-mai Kommunedatabasen (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenes te - NSD) Kommunenes Sentralforbund: Historia: Digital okkupasjon - Norge 1940-45 DigitaltMuseum.no Samkatalog för norska museer Diplomatarium Norvegicum I overkant av 20 000 brev fra norsk middelalder Eidsvoll 1814 - Rikspolitisk senter Hundreårsmarkeringen Lofoten Krigsminnesmuseu

 • Tsv bargteheide turnen.
 • Anthony joshua vs joseph parker live stream.
 • Håndfarget garn.
 • Visma flyt skole kristiansund.
 • Blogg om toppbloggere kvinneguiden.
 • Hyttebelysning inne.
 • Spire dubstep bank free.
 • Fujifilm x100f sample images.
 • Sibirsk katt til salgs.
 • Viversum horoskop.
 • Ling fluent test.
 • Skien kommune innbyggere.
 • Seilmaker trondheim.
 • Ble jesus født 24 desember.
 • Weasley familie.
 • Den gylne sirkel island kart.
 • Ambient flow.
 • Absorpsjonsspekteret.
 • Malo 22 til salgs.
 • Hay barstol about a stool.
 • Tragschrauber fliegen.
 • Grundig smart tv apps.
 • Norges første barnehage.
 • Castello landau events.
 • Warsteiner anzeiger fotostrecken.
 • Calmivet virketid.
 • Admiral kaviar.
 • Hagesenter stavanger.
 • Bærekraftig utvikling oppgaver.
 • Culture clothes.
 • Tvättmaskin 12 kg.
 • Costa adeje teneriffa.
 • Katze pilz behandlung kosten.
 • Vekt buss.
 • Modulkatalog bwl online ostfalia.
 • Hotel friese norderney silvester.
 • Postnord hente pakke på terminal.
 • Limburger weihnachtsmarkt 2017.
 • Kinesiske mur hvor lang tid.
 • Bison overblikk engelsk.
 • Beerdigung diana youtube.