Home

Gravferdsloven

Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandling uavhengig av om de hvilket tros- eller livssynsamfunn de tilhører Saknr. 201005735 EO OKLDato: 22.04.2010 Gravferdsloven - spørsmål om festeavgift Vi viser til brev 26. juni 2009 fra Kultur- og kirkedepartementet, der det bes om en uttalelse fra Lovavdelingen om hvilke konsekvenser visse endringer i gravferdsregel.. Gravferdsloven. De offentlige bestemmelser som ligger til grunn for hvordan en gravferd gjennomføres er: Gravferdsloven (lov 07.06.1996 nr. 32: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd).; Forskrift til gravferdsloven (forskrift 10.01.1997: Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd) Gravferdsloven. Hentet fra Lovdata 12.01.2012. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). - Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde Gravferdsloven er endret ved Stortingets vedtak 8. juni i år og endringene har sin rot i det såkalte kirkeforliket i Stortinget i april 2008. Som en del av forliket ble det bestemt at gravferdslovens skulle revideres av hensyn til minoritetene, dvs. livssynsminoritetene

Gravferdsloven hva er det? - Begravelsesbyrået Andersen

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden. Denne personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden: Om avdøde skal kremeres eller om det skal være jordbegravelse; I hvilken kommune, gravplass og grav som avdøde skal gravlegges Endringene i gravferdsloven og kirkeloven trer i kraft 1. januar 2012. Departementet gjør i dette rundskrivet rede for og kommentere hovedinnholdet i lovendringene gravferdsloven § 10 tredje ledd og § 12. 2 Gravferd etter kirkens ordning er en kirkelig handling av gudstjenestlig karakter. I den liturgiske utforming av handlingen uttrykker kirken det grunnleggende i den kristne tro: at mennesket er Guds skapning at Gud gjennom

Gravferd, enten ved kistebegravelse eller kremasjon, skal etter Gravferdsloven skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsforvaltningen om utsettelse av gravferden, og dersom aktuelt er vi behjelpelige med dette. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale Gravferdsloven. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale bestemmelser og vedtekter

Gravferdsloven opplyser om rettigheter og plikter i forbindelse med et dødsfall. Her kan du også finne informasjon om søknadsordningen for gravferdsstønad Gravferdsloven trenger radikal reform. Et alternativ for plassbesparende, miljøvennlig og urban gravferd er å benytte oss av naturens egen metode: kompostering. Christian Lomsdalen er nestleder i Human-Etisk Forbund Verdidebatt. 13 mai 2020. To ganger i vår har Stortinget vedtatt endringer i gravferdsloven. I april ble trossamfunnsloven vedtatt på grunnlag av Prop. 130 L (2018-2019).Lovvedtaket gjør også endringer i gravferdsloven. I juni hadde lovvedtak 130 grunnlag i Prop. 86 L (2019-2020).. Fredag 26. juni sendte departementet ut et informasjonsbrev hvor de orienterer om endringene i gravferdsloven Gravferdsloven Gravferdslovens hele navn er: Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Nedenfor gjengies deler av de sentrale vedtektene. Når det gjelder lokale vedtekter så må dette undersøkes ved det aktuelle kirkegårdskontoret. Paragraf 15 om Festerens rettigheter og plikter er vesentlig. § 15 Gravferdsloven sier noe om hvem de ulike rettighetene og pliktene tilfaller i forbindelse med et dødsfall. Her kan du også finne informasjon om søknadsordningen for gravferdsstønad

§ 6 - Gravferdsloven - spørsmål om festeavgift

Gravferdsloven Bentzen Moss Begravelsesbyr

 1. I følge gravferdsloven har ektefeller som er separert når døden inntreffer ingen rett eller krav til å besørge gravferden eller gravplass. Men så lenge det er penger i boet til din far, så kan boet dekke utgiftene til gravferd og gravplass. Jeg har lagt ved den delen av Gravferdsloven som omhandler ditt spørsmål
 2. I henhold til forskrift til gravferdsloven § 17, kan man i forbindelse med dødsfall ta festeavgift for reservert grav ved siden av ny, fri grav. Det betyr at fester av et gravsted med to graver, kun betaler festeavgift for den reserverte graven i fredningstiden. Den første graven forblir fri grav i fredningsperioden
 3. Gravferdsloven sier noe om hvem som har de ulike rettighetene og pliktene i forbindelse med et dødsfall. Her kan man også finne informasjon om ordninger for stønad til begravelse
 4. Gravferdsloven forteller noe om hvem som har de ulike rettighetene og pliktene i forbindelse med et dødsfall. Her finner du også informasjon om søknadsordningen for gravferdsstønad

Jeg synes ikke gravferdsloven legger til rette for og oppmuntrer til gjenbruk av graver, slik betalingsordningene er regulert», skriver han. Dette er en interessant problemstilling, men hans siste hjertesukk synes litt urettferdig. Gravferdsloven antyder bare at «for feste av grav kan det kreves avgift» (§14) Likbrenning eller kremasjon er en metode for destruksjon av avdødes biologiske rester. Kremasjon kan kombineres med en form for begravelse gjennom nedsettelse av urnen på en gravlund eller askespredning i naturen.. Kremasjon ble opprinnelig utført på store bål, og denne formen er fortsatt vanlig i store deler av verden

Gravferdsloven - kirken

Gravferdsloven : Utskriftsvennlig versjon; Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd. Forskrifter til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997. § 3. Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). - Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde Lenker til gravferdsloven Gravlegging og utlevering av askeurner Rundskriv V-11B/2004 fra Kultur- og kirkedepartementet, 17.03.2004 Departementet er kjent med at gravferdsmyndighetene enkelte steder tidvis oppfordrer pårørende til å vente med gravlegging av askeurne, spesielt i vinterhalvåret på grunn av tele i jorden

Gravferdsloven pr 2012 - hva er nytt ? - Norsk forening

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar - Drøbak og

Gravferdsloven sier at det kun er én person som kan være ansvarlig for gravferden. Denne personen tar en rekke avgjørelser i forbindelse med gravferden: Hvilken seremoni og seremonisted som skal benyttes ved gravferden. Om avdøde skal kremeres eller om det skal være kistegravlegging. Hvor avdøde skal gravlegges Regler om begravelse finnes i Gravferdsloven (lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd) og i lovens forskrift, Gravferdsforskriften.I 2011 ble betegnelsen kirkegård i tittelen på loven og forskriften, og i enkeltbestemmelser, erstattet med gravplass (lov 26. aug. 2011, nr. 40). Stadig flere muslimske gravlunder har blitt åpnet i ulike steder av landet. Som følge av den nye gravferdsloven som ble vedtatt sommeren 2011, som har som formål å legge til rette for religiøst og livssynsmessig mangfold innen gravferd, har antallet henvendelser til IRN om muslimske begravelsesskikker økt betraktelig. Det er et ønske å styrke vårt [

Gravferdsloven § 20 andre ledd:Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning Gravferdsloven § 9 lyder slik: «Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring Stortinget har enstemmig vedtatt endring i gravferdsloven som gir lokal gravplassmyndighet mulighet til å anlegge nye urnevegger der det er lokalt ønske om dette. Videre gis kommunen hjemmel til å fastsette avgifter for bruk av anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg. Mot stemmene til AP, SP, SV, MDG og R har Stortinget opphevet gravferdsloven § 10 første ledd for å likestille. Kommunen fjerner avgift. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev | Sjefredaktør RA. At gravferdsloven bare 15 år etter at den ble iverksatt er gjenstand for såpass store endringer, viser at samfunnet forandrer seg. Denne gang er det utviklingen i samfunnets forståelse av tros- og livssynsfrihet som i hovedsak ligger til grunn for endringene. Hvordan vi behandler våre døde forteller mye om det samfunnet vi lever i

Gravferdsloven stadfester at alle har rett til en fri grav, uten kostand for pårørende i fredningstiden på 20 år. Ved valg av kremasjon kan kommunen ta avgift. I dag er det store økonomiske forskjeller i mange kommuner når pårørende skal velge mellom begravelse eller kremasjon Gravferdsloven trenger radikal reform Skrevet av Christian Lomsdalen tir, 05/12/2020 - 09:34 Dette debattinnlegget ble trykket i Vårt Land 12.05.2020 og publisert på nett 13.05.2020 under tittelen Gravferdsloven trenger radikal reform Gravferdsloven Forskrifter Prisopplysningsforskriften Retningslinjer Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd Informasjonsskriv om klede og gjenstandar ved gravlegging og kremasjon (rundskriv) __

Ansvar for gravferden - Den norske kirk

(Gravferdsloven § 9) Den som tar ansvar for gravferden, fastsetter alt om hvor og hvordan selve begravelsesseremonien skal foregå innenfor de rammene som er satt av de offentlige eller kirkelige reglene for begravelser (musikk, tale, dekorasjoner etc.) Livssynsnøytralt seremonirom Karmøy kommunestyre vedtok i møte 19. juni 2017 at Karmøy kulturhus, Åkrehamn er kommunens alternativ som seremonirom. Der har en valget mellom en liten sal og en stor sal. Leie av lokalene er gratis. Lillesal - 50 sitteplasser Storsal - 180 sitteplasser Kontakt: Kulturhusleder Karl Johan Gundersen på telefon 52 81 16 12 / 40 47 [

Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - regjeringen

For mange er gravferdsseremonien den siste avskjeden med avdøde. Dagen da vi skal ta farvel med en vi er glad i, hedre et levd liv. De fleste har behov for en seremoni og man kan velge mellom flere typer seremonier og ulike seremonisteder Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 10 - Erklæring om kremasjon. Sist oppdatert: 20.05.2020 Publisert: 17.09.2018 Kontaktinformasjon. 56 59 90 00 (09:00-15:00) Send e-post. Mo 3. Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN. Askespredning er navnet på tradisjonen der man sprer den avdødes aske for vinden på et avtalt sted ute i naturen. Tradisjonen er regulert av gravferdsloven § 20 og krever tillatelse fra Fylkesmannen

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) fastsetter blant annet hvem som sørger for gravferden i lovens § 9: § 9.Hvem som sørger for gravferden. Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert Klikk her Strandgaten 38, Flekkefjord, 4400, Norge | 9505070 Her kan du lese Gravferdsloven Her kan du lese forskrift til Gravferdsloven Her kan du lese lokale gravferdsvedtekter for Re. Last ned skjemaer: Betalingssatser 2019 Bestilling av sommerstell (prisreguleres årlig) Statutter for langtidsavtalt stellavtale Søknadsskjema for langtidsavtalt stellavtal

 1. Gravferdsloven. Gravferdsloven finner du her. Forskrift til Gravferdsloven finner du her. Del denne artikkel på e-post. Adresser. Kirkevergekontoret Birkelunden 4, 1400 Ski. Til kirkene Adresser. Telefon. Telefon: 67 20 82 00 Telefonen er stengt i lunsjen. Direktenummer til de ansatte finner du her
 2. Gravferdsloven er den sentrale loven for gravplassmyndigheten. Med grunnlag i loven er det gitt sentrale forskrifter og i lovens § 21 er gravplassmyndigheten gitt hjemmel til å fastsette lokale vedtekter for gravplassene i kommunen. De lokale vedtektene er en forskrift etter forvaltningsloven
 3. Ønsker du/dere å ta kontakt med oss, finner du oss i Kirkegata 20 - 9800 Vadsø. VI SVARER PÅ TELEFON 78 95 43 51 HELE DØGNET - Steinar Hirsti og Janet C. Amble.. Vadsø begravelsesbyrå: VADSØ, VARDØ, NESSEBY, TANA, BÅTSFJOR
 4. Arna Gravferdsbyrå er et begravelsesbyrå i Indre Arna. Byrået ble etablert av Ragnhild Thorsheim Kristing i 1991
 5. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 10 - Erklæring om kremasjon; Klage. Er det usemje om kven som skal sørgje for gravferda, kan du ikkje klage på avgjerda til kommunen. Det er heller ikkje mogleg å klage på avgjerda til kyrkjeleg fellesråd om å forlenge eller forkorte fristen for kremasjon og gravferd
 6. Har du spørsmål i forbindelse med dødsfall og gravferd? Kontakt Gravferdshjelpen AS for en uforpliktende samtale

Gravferd - Hauglandshella begravelsesbyr

 1. st en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas
 2. VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I KARLSØY KOMMUNE. Vedtektene er gitt i medhold av Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21. Godkjent av Nord-Hålogaland Bispedømmeråd 14.04.2000. Vedtatt av Karlsøy Kirkelig
 3. isteren utfordrer verdiene gravferdsloven hviler på. Kultur
 4. nesamvær, begravelses byrå, bårekranser, grav, begravelseskiste, blomsterbinderi, kiste.

Eide Stein - gravferdsloven

 1. Gravferd/Begravelse. Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og følelser som veller opp. Midt i dette er det mye som må ordnes på kort tid, og en god del avgjørelser som må tas
 2. Eidsberg - Mysen - Hærland - Trømborg. Begravelse / kremasjon. Det er de pårørende som avgjør om det skal være kistebegravelse eller bisettels...Les mer..
 3. Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Serveiceerklæring. Ansatte ved kirkgården har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Graven. Graven skal være klar i god tid før begravelsen og fremstå som ryddig og sikker
 4. Se hvem som regnes som avdødes nærmeste etterlatte i gravferdsloven § 9 annet ledd. Relasjonslenker. Gravferd - Den norske kirke. Forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.

Gravferdsloven Arna Gravferdsbyr

Den Norske kirke i Eidsberg. Adresse. Kirkegata 31, 1814 Aski Bergen Begravelsesbyrå har døgnbemannet hentetjeneste ved dødsfall. Vi har lang erfaring med å møte mennesker i sorg, og vil på en trygg og respektfull måte håndtere praktiske og formelle gjøremål rundt gravferden

Siden du søker, finnes ikke. Årsaken kan være at innholdet ikke lenger er aktuelt eller at lenken til siden er feil. På forsiden kan du prøve menyen, søkefeltet - eller spørre Kari Her finner du oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker i forbindelse med koronasituasjonen. Avbestilling: Du kan melde saken til oss på nett når avreisedato er passert, og du har fått tilbakemelding fra fly- eller reiseselskapet om hva de dekker

Steinbedplanter til gravminnet - adressa

tromsø, kirken, tromsø kirkelige fellesråd. Stell av graven. For den som ønsker det, påtar vi oss stell av gravstedet Gravferdsloven §10 Skifte Et privat skifte innebærer at arvingene selv gjør opp boet etter avdøde. Dette innebærer at de slipper de omkostningene som er forbundet med offentlig skifte. Reglene om privat skifte finner en i skifteloven av 21. februar 1930. I praksis skiftes de aller fleste dødsbo privat Gitt i medhold av lov av 7. Juni 1996 nr 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd ( gravferdsloven ) § 21. Vedtatt av Lyngen menighetsråd den 29. Mai 1997. Godkjent av Nord Hålogaland bispedømmeråd den 11.11.1998 § 1 Kirkegårdstilhørighe

Gravferdsloven trenger radikal reform - Vårt Lan

I Gravferdsloven §9 defineres det hvem som har plikt og rett til å ta hånd om gravferden. «Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden Gravfred, ukrenkelighet som en døds grav har krav på. Et begravd lik skal i alminnelighet hvile urørt i jorden i 20 år (gravferdsloven av 7. juni 1996 nr. 32 § 8 ). Den som mishandler eller uberettiget borttar et lik, straffes etter strl. § 195 med fengsel inntil to år, under særlig formildende omstendigheter med bøter. Den som borttar et lik eller tar noe fra et lik, en grav eller et. I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd. Dette kalles for en kommunal gravferd. Dersom den avdøde ikke hadde bopel i Norge, vil ansvaret være på den kommunen hvor dødsfallet fant sted

Endringer i gravferdsloven - Gravplasse

Jeg og min bror har nå vært gjennom ett helvete da det gjelder begravelse etter våres Mamma <3. Hun hadde ett ønske og ligge sammen med sin datter som døde i 1974. Mamma giftet seg på nytt med en ny mann i 2002, og han vil ikke oppfylle Mamma`s ønske og har heller gravlagt mamma i Oslo der hun ikke har noen familie eller nesten venner. Jeg og min bror mener at det bør være barna. Gravferdsloven. Etter andre verdenskrig kom kirkegårdsvedtektene og gravferdsloven. Gravminner skulle ha begrensede mål i høyde og bredde. Det ble vanlig at kjøperen valgte gravminner i maksimale størrelser Fellesrådet og gravferdsloven. Kirkeloven legger ansvaret for den lokale forvaltningen av gravferdsordningen i Norge til kirkelig fellesråd. Gravferdsloven åpner for at dette ansvaret kan overdras til kommunen (§23). Slik er det ikke i Stange. Bare noen fellesråd, mindre enn 10 i hele landet, har valgt å gjøre det

BGS Naturstein: Gravferdsloven

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulighet for å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at en del gravlegges mens en annen del spres for vinden Gravferdsloven; Kirkelig; Human etisk seremoni; Fester av grav; kontakt. post@trostrudbegravelse.no. 611 98 450. Marcus Thranes gate 4 2821 Gjøvik Byrået er medlem av bransjeorganisasjonen innen gravferd,. Oprifter til alle anledninger! Sunn - rask - familien - kos - gjester - tradisjon. Kunnskap om kjøtt og egg, oprifter og tilberedning av mat finner du på matprat.no Din leverandør av strøm og fiber. Vi tilbyr pakker på internett og TV. Finn et tilbud som passer dine behov

Gravferdsloven ved dødsfall Bergen Begravelsesbyrå A

Gravferdsloven i Norge sier at alle har rett til en fri grav, uten kostnad i fredningstiden som er 20 år. Hvis man ønsker å feste graven videre, må pårørende betale en festavgift per år til kommunen. En urnegrav er billigere enn en kistegrav Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021 Gravferdsloven er vedtatt endret fra årsskiftet. Dette informasjonsbrevet går til de kirkelige fellesrådene, kommunene som har overtatt gravplassmyndigheten og bispedømmerådene. Stortinget har vedtatt endringer i gravferdsloven to ganger i vår. I april ble trossamfunnslove Tid for gravferd reguleres av gravferdsloven og det skal normalt skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. Dag og tidspunkt for gravferden er det kirkekontoret som koordinerer og fastsetter. Det blir utført innenfor ordinær kontortid. I Nærøysund koordineres dette av driftsleder, tlf. 94 84 38 85

Hinduisme | Bentzen Moss BegravelsesbyråGRAVPLASS: Kirkegården ligger vakkert til med jordene rundt

Ørnes Begravelsesbyrå as Gammelveien 3 8150 Ørnes Mail: terjeellen@gmail.com Telefon: 97020731. Vi står til tjeneste med alt vedrørende dødsfall og begravelser. Hilse Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) Satser for Utleie av kirkene i Sola ifm. begravelse. Mulighet for gravstell. Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola. Løse og farlige gravminner på kirkegårdene i Sola Gravferdsloven » 1 unike treff Eide Stein AS. Steinhuggervegen 50, 6490 Eide. 71 29 92 50. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet . Nord-Norge 0 Vestlandet 1 Trøndelag 0 Østlandet 0 Sørlandet 0. Bergen by 0 Oslo by 0 Stavanger by 0 Trondheim by 0 Gravferdsloven ble for få år siden revidert, men departementet fant ingen grunn til å vurdere våre anakronistiske bestemmelser om askespredning, bortsett fra en mikroskopisk liberalisering av.

Kirkelig fellesråd og bispedømmerådet er gravferdsforvalter på vegne av hele samfunnet, jamfør § 1 og § 6 i gravferdsloven Folketrygdloven Prisopplysningsforskriften Gravferdsloven. Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta. Det er høve til å sørgje for alt sjølv i samband med ei gravferd, men dei fleste vel å bruke eit gravferdsbyrå i større eller mindre utstrekning Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord Gravferdsloven Forskrifter Prisopplysningsforskriften Forskrifter Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd Informasjonsskriv om klede og gjenstandar ved gravlegging og kremasjon (rundskriv) __

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd by Synnøve

Gravplassforvaltning - et offentlig ansvar. Gravferdsloven understreker at gravlegging skal skje med respekt for avdødes livssyn. Dette betyr at alle har krav på en likeverdig behandl.. Gjennom gravferdsloven har Stortinget gitt kirkelig fellesråd et samfunnsansvar som gravferdsforvaltning for alle innbyggere i den enkelte kommune. Det betyr at fellesrådet skal sikre at kvaliteten på tjenestene innbyggerne mottar skal være lik for alle, og ikke påvirkes av betalingsevne eller andre sosiale faktorer I de tilfellene hvor den døde ikke har etterlatte eller de etterlatte ikke ønsker å ta ansvaret for gravferden, sier Gravferdsloven at kommunen må sørge for en verdig gravferd. Dette kalles for en kommunal gravferd LENKE TIL GRAVFERDSLOVEN . Christian Skårdal - arbeidsleder Knut Rune Hagen Jørgen Eide Kittelsen. Kan kontaktes på tel 35082862 . Mer informasjon om gravferd i den norske kirke finner du HER. Oversiktskart over kirkegårdene finner du her: Rjukan kirkegård. Mæl kirkegård. Atrå kyrkjegård. Austbygde kyrkjegård. Hovin kyrkjegår

Drammens Tidende - Nye rutiner ved dødsfallMiljøvennlig død | Nernett

Video: Snåsa menighet > Livets gang > Gravfer

Pyntede seremonirom | Bergen Begravelsesbyrå AS

Kulturministeren utfordrer verdiene gravferdsloven hviler på Kulturministerens nei til forslaget om likestilling av gravferdsformer reiser spørsmålet om gravferdstjenestenes troverdighet som et tilbud til hele befolkningen, skriver Bjarne Kjeldsen Vedtekter for gravplassane i Stord kommune og gravferdsloven Stord har eigne vedtekter for gravplassane. Desse er heimla i gravferdslova av 7. juni 1996, sist endra 1. juni 2012, og i forskriftene til gravferdslova. Dei lokale vedtektene regulerer praktiske tilhøve rundt gravminne, graver,. Gravferdsloven legger til grunn at alle kommuner til enhver tid skal ha tre prosent ledig kapasitet på gravplasser til sine innbyggere. Å etablere en ny gravplass krever areal og medfører store kostnader til opparbeidelse av gravplassen. Det betyr at ved å ta kostnaden for kremasjon i dag kan spare kommunen for store investeringer i fremtiden Gravferdsloven Arveloven. Nav Stønad ved gravferd. Nedlastninger. Brosjyre Vers Salmer Forsider. Annonse Forslag Annonse-1 Annonse-2. Storgata 52, 8200 Fauske Gravferdsloven § 11 (Begjæring om gravlegging) Gravferdsloven § 13 (Unntak fra reglene om frist for kremasjon og gravlegging) Veiledning. Begjæring om gravlegging eller kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden. Etterlatte har anledning til å besørge alt selv, men det er mest vanlig å benytte et begravelsesbyrå

 • Kjølevæske bmw f11.
 • Adventure time season 10 episode 4.
 • Nito ryggsekk.
 • Miniuka ås 2018.
 • Tegne med akvarell.
 • Kul etter botox.
 • Camping kressbronn.
 • Forstoppelse hund råd.
 • Bildinterpretation beispiel.
 • Klarinette lernen noten.
 • Sommer ol 2016 håndball.
 • Inversjon mutasjon.
 • Rene magritte museum.
 • Wohnmobilforum solisten.
 • Kart aremark kommune.
 • Kj ord liste.
 • Daniel craig football.
 • Transitional sentence.
 • Resultater bryting.
 • Mio sängar.
 • Mensensmerter symptomer.
 • Whose line is it anyway guest comedians.
 • Fresebord bosch.
 • Kulturmelk holdbarhet.
 • Varmepumpe trappeoppgang.
 • Mercedes lekebil.
 • Permetrin krem.
 • Ems training erfahrungen muskelaufbau.
 • Todesanzeigen reichenau.
 • Nnm 2017 resultater.
 • Buy books.
 • Håndfarget garn.
 • Eugenios kennel.
 • Sephora split croatia.
 • Du og jeg rle 5.
 • Icarus imdb.
 • Hanuman mantra text.
 • Metodismen snl.
 • Fitnesscenter ipach neustadt an der weinstraße.
 • Payback punkte.
 • Tidsalder tidslinje.