Home

Ilos kjernekonvensjoner

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO

 1. Arbeidstakerrettigheter - Fremme og iverksette internasjonale arbeidsstandarder og grunnleggende arbeidstakerrettigheter gjennom ILOs kjernekonvensjoner. Sysselsetting - Skape muligheter for full sysselsetting slik at alle kvinner og menn kan få anstendig arbeid, som kan gi levebrød, kompetanse og mulighet for investeringer og entreprenørskap
 2. Gjennom å ratifisere (godkjenne) en konvensjon, forplikter statene seg til å oppfylle konvensjonene og samtidig akseptere internasjonal overvåking gjennom ILOs kontrollsystem For nærmere informasjon om bl.a kjernekonvensjonene og utdrag av enkelte sentrale konvensjoner, se www.fn-sambandet.n
 3. ILOs kjernekonvensjoner beskytter organisasjonsretten og adgangen til arbeidskamp, sa Hans-Christian Gabrielsen. I dag inviterte LO til ILO-konferanse i Oslo Kongressenter. Konvensjonen setter også forbud mot nye former for slaverilignende tilstander
 4. ILOs kjernekonvensjoner i lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Vi er bedt om å beskrive bakgrunnen for mandatet, omtale ILOs kjernekonvensjoner og hvordan disse per i dag er implementert i norsk rett. Videre er vi bedt om å gi en detaljert beskrivelse av den praksis som i da
 5. Grunnen til at konvensjonen ble lagt til Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) som regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet, er at ILOs kjernekonvensjoner også er menneskerettigheter som gis en bestemt gruppe, ikke bare enkeltindivider. Urfolksrettigheter og arbeidstakerrettigheter er såkalte kollektive rettigheter

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering Det er reist spørsmål om ILOs kjernekonvensjoner om organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger har et tilstrekkelig vern etter norsk rett, og Arbeiderpartiet har tidligere fremmet forslag om at disse kjernekonvensjonene må innlemmes i menneskerettsloven for å styrke disse rettighetenes status Grunnen til at konvensjonen ble lagt til FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) som regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet, er at ILOs kjernekonvensjoner også er menneskerettigheter som gis en bestemt gruppe, ikke bare enkeltindivider. Urfolksrettigheter og arbeidstakerrettigheter er kollektive rettigheter Tags: ILO conventions Regions and countries covered: Pakistan Tools . A; A+; A++; Prin Høyrisikoprodukter betyr at det finnes omfattende dokumentasjon som viser til at det forekommer systematiske brudd på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner (forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og rett til faglig organisering) og nasjonalt lovverk innen arbeidsrett og HMS i produktets leverandørkjede

Oversikt over ILO-konvensjoner som Norge har ratifisert

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet følger ILOs kjernekonvensjoner som en minimumsstandard. Selskapene skal følge opp dette overfor sine underleverandører. Regjeringen ønsker at norske selskaper skal være aktive også i utfordrende markeder, fordi de kan bidra til en positiv utvikling i lan Dette bryter med både ILOs kjernekonvensjoner og utlendingsdirektivet, påpeker Carlsen. Han mener derfor at måten Wizz Air planlegger å starte opp i Norge ikke kan være greit verken for NHO eller for norske myndigheter. - De opererer med lønnskostnader som ligger langt under både Norwegian og SAS ILOs åtte kjernekonvensjoner inneholder grunnleggende menneskerettigheter og utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. Konvensjonene deles inn i fire hovedkategorier: forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering og rett til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger

ILOs kjernekonvensjoner må tas inn i Menneskerettsloven

ILO har åtte kjernekonvensjoner. ILOs konvensjoner forbyr alle former for diskriminering basert på rase, farge, kjønn, religion, politisk oppfatning, nasjonal opprinnelse eller sosial herkomst. Likevel pågår det mange ulike former for diskriminering i arbeidslivet Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF stemte nemlig ned et forslag om å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i Menneskerettsloven da dette ble behandlet i Stortinget i 2019. Hadde dette forslaget hadde blitt vedtatt, ville organisasjonsretten hatt et klarere og sterkere grunnlag

ILOs kjernekonvensjoner ble ansett å være konvensjoner for spesielle grupper av personer eller for spesielt avgrensede rettigheter. Flertallet viser til at departementet i sin begrunnelse særlig vektla avgrensningsspørsmålene som vil kunne oppstå dersom det åpnes for inkorporering av flere konvensjoner enn de som gjelder for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn, etnisk tilknytning. Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Dokument 8:33 S (2020-2021) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Der det finnes fremforhandlede og balanserte kontraktsstandarder, skal disse som hovedregel benyttes, jf FOA § 8-12 og FOA § 19-1.. Kontraktsvilkårene skal være relevante og proporsjonale, som betyr at dere må vurdere konkret hvilke kontraktsvilkår som bør stilles for den spesifikke anskaffelsen Ved hyllevareinnkjøp, som anskaffelser av mat og drikke eller der markedet har en høy modenhet av bruk av sosiale merkeordninger, bør krav til etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner ved produksjon stilles som kravspesifikasjon. Kaffe, te og kakao er eksempel på denne type produkter

ILOs kjernekonvensjoner, samt å referere til praktiske veiledere som OECDs sektorveiledere og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.1 Aktsomhetsvurderinger inkluderer risikokartlegging, handlingsplaner og rapportering. En utfordring for oppnåelse av bærekraftsmålene er lav kjennskap blant norske bedrifter ti - Ap har tidligere foreslått inkorporering av ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettighetslovgivningen, sa Støre. «Inkorporering NÅ!» var ikke et helt optimalt slagord. Så han slapp det ganske fort. - Hvorfor har ikke regjeringen mer fremoverlente forslag for å møte dette ondet? sa Støre Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Dokument 8:33 S (2020-2021) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen og Elise Bjørnebekk-Waagen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettslove

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter - F

1201-NO ILOs kjernekonvensjoner (sammendrag) - Etisk Hande

Urfolkskonvensjonen 30 år

Dokument 8:33 S (2020-2021) - stortinget

Prinsippene er basert på regelverk og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner Hvorfor ILOs kjernekonvensjoner ikke bør gjøres til del av menneskerettsloven, illustreres paradoksalt nok godt i en utredning bestilt av LO ved professor Finn Arnesen og førsteamanuensis Hilde K. Ellingsen (heretter bare kalt Utredningen, som er udatert, men lagt frem på LO-konferansen 8. januar i år) Konkret dreier det seg om ILOs kjernekonvensjoner, som gjerne deles inn i fire hovedkategorier: Forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, forbud mot diskriminering samt organisasjonsfrihet Respekter og implementer ILOs-kjernekonvensjoner, som er ratifiserte av Hviterussland, og som skal beskytte arbeidstakere og fagforeninger samt deres rett til kollektiv handling og arbeidskamp. Ratifiser ytterligere ILO-konvensjoner, som sikrer arbeidstakerne og deres demokratisk valgte representanter fulle demokratiske rettigheter i arbeidslivet og i utviklingen av demokratiet i hele. Også måling er med - saksbehandler skal hvert tertial rapporterer om krav til ILOs kjernekonvensjoner er tatt inn i konkurransegrunnlaget/avtalen. Har laget praktisk «rutinehåndbok» til hjelp ved etisk handel | 10. august 201

ILOs åtte kjernekonvensjoner. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), har åtte kjernekonvensjoner som skal dekkes av lovverket i de landene som har ratifisert. ILOs åtte kjernekonvensjoner kan deles inn i fire hovedkategorier. Kjernekonvensjonene setter minimumsstandarder i arbeidslivet Menneskerettighetene er nedfelt en rekke steder, blant annet i Verdenserklæringen om menneskerettighetene fra 1948, FNs to konvensjoner fra 1966 om henholdsvis sivile og politiske rettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet Bergen kommune stiller krav om etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner i offentlige anskaffelser, og er i den anledning i gang med å gjennomføre en kartlegging av leverandørkjedene på elbil-batterier. Produksjon av batterier kan innebære svært høy risiko for brudd på menneskerettigheter,.

ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182 . FNs barnekonvensjon, artikkel 32 Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland . Av særlige relevante forhold fremheves 1) lønns ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182. Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling

Urfolkskonvensjonen 30 år - F

LO -kongressen: Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven. I de neste 4 år blir handlingsrommet utforsket. Er det så vidt som EØS-tilhengerne sier så vil de styrke seg, er det så smalt som jeg tror vil EØS-motstanden styrke seg Det store flertallet har ikke hørt om dem. Enda verre er det når det gjelder ILOs kjernekonvensjoner - de grunnleggende arbeidstakerrettighetene - som også Norge har ratifisert. Tre av fire bedriftslederne har aldri hørt om dem og kun 14 prosent sier de bare har hørt om dem. Manglende kunnskap er ofte kombinert med stor selvtillit 2.3.1 ILOs åtte kjernekonvensjoner Samordna innkjøp i Nordland skal som offentlig oppdragsgiver stille kontraktskrav knyttet til arbeidsforhold og sosiale forhold. For å sikre at dette oppfylles er følgende krav innarbeidet i kontraktsmaler Prinsippene i de forretningsetiske retningslinjene baserer seg også på FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner om rettigheter i arbeidslivet. De forretningsetiske retningslinjene gjelder alle i Peab-konsernet, fra styre og ledelse til enkeltmedarbeider I tillegg er det slik at dersom ikke svensk rett kan benyttes, skal kontraktsvilkår i bestemte tilfeller kunne stilles med utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner. Det dreier seg om såkalte spesielle kontraktsvilkår

Tidligere i år lanserte IEH en undersøkelse om bruken av etiske krav (ILOs kjernekonvensjoner eller strengere) i høyrisikoanskaffelser. 620 anskaffelser, innenfor fem risikokategorier, i perioden 2009 - 2014 ble grundig analysert. - Utviklingen er positiv, konstaterer seniorrådgiver i IEH, Magne Paulsrud Den ansatte skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Guard plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves, og arbeide aktivt for å sikre at disse overholdes også av den eller de underleverandører som medvirker til produksjonen av produkter som Guard benytter Om Oss - Evercom er spesialist på audiovisuelle løsninger til offentlig sektor og privat næringsliv. Audiovisuelt utstyr til møterom, klasserom, auditorier og andre rom som sal, hall og scene og utfører installasjon, programmering, kurs, service, rådgivning og tilhørende tjenester Punkt 14: Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98). Punkt 15: Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser, men siste setning i bestemmelsen bør klargjøres. Punkt 16: Revisjon Virke går nå inn for klausuler i handelsavtaler, der partene forplikter seg til å følge ILOs kjernekonvensjoner om arbeidstakerrettigheter

List of ILO Core Convention

Det er vel ganske åpenbart at du må være sterkt engasjert i og ha omfattende kompetanse om bærekraftsspørsmål, FNs bærekraftsmål, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for internasjonale selskaper; Det er en fordel med erfaring fra virksomheter med en kompleks verdikjed ILOs åtte kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet. De deles inn i de fire hovedkategoriene: o barnearbeid (ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146), o fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154) ILOs kjernekonvensjoner. Dere som er her i dag vet at selv om vi ofte skryter av et godt arbeidsmiljøregelverk og at vi vektlegger både trepartssamarbeid og partssamarbeid lokalt, så har vi nok å jobbe med her på berget også. I 2018 hadde vi 29 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv Norge må vedta en menneskerettighetslov for næringslivet som gir bedrifter ansvar for at de overholder FNs menneskerettigheter, barnekonvensjonen, ILOs kjernekonvensjoner og nasjonal lovgivning. Bedrifter må utføre aktsomhetsvurderinger hvor de vurderer og håndterer risikoen for at deres virksomhet bidrar til menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser Vi krever at selskaper følger de internasjonalt anerkjente menneskerettigheter International Bill of Human Rights, FNs konvensjon om barns rettigheter, og alle ILOs kjernekonvensjoner. Selskapene skal ha et særskilt fokus på å avverge barnearbeid, tvangsarbeid og enhver form for diskriminering

ILOs kjernekonvensjoner og ILO-rettens praksis vil få en helt annen betydning. Det vil få en annen legitimitet og status å løfte disse konvensjonene opp som en bunnplanke i rettstilstanden Et av tiltakene er å ta ILOs kjernekonvensjoner inn i den norske menneskerettsloven. Av Hermann Möhring 5. februar 2019, 08:06 I dag, tirsdag, legges forslaget fram for Stortinget, med oppfordring til regjeringen om å utarbeide et lovforslag Fokuset er på den internasjonale kampen for at faglige rettigheter (ILOs kjernekonvensjoner) skal legges til grunn for internasjonal handel og investeringer. 3 (artikkel 100 og 111) Her på hjemmebane førte politisk press til at regjeringen oppnevnte Graver utvalget som nå har lagt fram forslag til etiske retningslinjer for Petroleumfondets investeringer. 4 NOU 2003:22; Forvaltning for.

Virke går for faglige rettigheter | HK-Nytt

Fairtrade-standardene for ansatt arbeidskraft tar utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner og inneholder detaljerte krav til hvilke arbeids- og ansettelsesforhold de ansatte på plantasjer skal ha. Forbud mot de verste formene for menneskerettighetsbrudd slave- og tvangsarbeid og barnearbeid • Kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovsgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven

«Den forrangen LO ville ha, ville kreve en grunnleggende endring av EØS-avtalen, understreker Dag Seierstad. I 2013 vedtok LO-kongressen at ILO-konvensjoner skulle ha forrang framfor EU-regler. Det står det ikke noe om i handlingsprogrammet for den neste fireårsperioden. Derimot står det: «LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran. Jonas Gahr Støre (A), Hadia Tajik (A) og tre partikollegaer fremmet forslag i Stortinget om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven. De understreket at EØS-avtalen hovedsakelig har vært et gode for Norge, men at et høyt antall arbeidsinnvandrere har lagt stort press på norske lønns- og arbeidsvilkår LO vil at ILOs kjernekonvensjoner for arbeidsliv tas inn i den norske menneskerettsloven. Juridisk uproblematisk, konkluderer to europarettseksperter. Dette er først og fremst et politisk spørsmål, mener de

ILO har blitt kritisert for å «produsere standarder» uten korreksjon og evalueringsfokus. Og der har de siste tiårenes oppmerksomhet rund implementering og oppfølging av ILOs kjernekonvensjoner (sikre organisasjonsfrihet, bekjempe barnearbeid, bekjempe tvangsarbeid, sikre likestilling og bekjempe diskriminering) vært et fruktbart mottrekk Leverandører skal overholde ILOs kjernekonvensjoner, og skal sørge for at: • Det ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. (ILO konvensjon nr. 29 og 105) • Leverandører ikke motarbeider, nekter eller diskriminerer fagorganisering eller kollektiv

Derimot står det: «LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser.» Og videre: «Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven. Convention Date Status Note; C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29): 21 Nov 1932 : In Force : C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87): 14 Jun 1965 : In Force : C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98): 20 Oct 1953 : In Force : C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100 Dette gjelder ILOs kjernekonvensjoner som forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og at arbeiderne har rett til å organisere seg. Skandivaror, med sitt polske datterselskap Gryfskand, selger grillkull og briketter i hele Europa. Svanemerkede produkter finnes både i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Her finner du svanemerket grillkull: REMA100 Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning

Høyrisikolisten Anskaffelser

See also. Rules of the Game: an introduction to standards-related work of the ILO. Centenary Edition 2019. Monitoring compliance with international labour standards: The key role of the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendation ISBN 92-2-112761-3 First published 2002 Second impression 2003 The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nation

Den er basert på ILOs kjernekonvensjoner, FNs dekla- rasjon om menneskerettigheter samt FNs barnekonvensjon. Det innebærer at våre fabrikker granskes på åtte sentrale områder: barnearbeid, tvangsarbeid, helse og sikkerhet, organisasjons- og forhandlingsfrihet, diskriminering, disiplinering samt arbeidstider og erstatning Mens bare 12% av de undersøkte anskaffelsene i 2009 inneholdt krav om ILOs kjernekonvensjoner og strengere, inneholdt over 30% av de undersøkte anskaffelsene i 2016 slike krav. De fleste oppdragsgiverne som ble intervjuet i forbindelse med rapporten fra Oslo Economics/Inventura opplyser at de som regel stiller krav der det er relevant, men at de svært sjelden kontrollerer at kravene faktisk. LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt FriFagbevegels

Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs . kjernekonvensjoner 87 og 98) Arbeidstakere og arbeidsgivere har rett til å danne, eller slutte seg til de organisasjoner de selv måtte ønske, og til å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet Standardkontraktene skal også hindre brudd på ILOs kjernekonvensjoner i kommunens leverandørkjeder og grunnleggende menneskerettigheter. Les mer om Oslomodellen her. Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47) 23 06 31 00 På Fairtrade-sertifiserte te-plantasjer skal arbeiderne ha faste kontrakter og arbeidsforhold som oppfyller ILOs kjernekonvensjoner i tillegg til mange krav som går ut over dette. Arbeiderne skal minst motta nasjonal minstelønn, og ha rett til å fagorganisere seg og drive kollektive lønnsforhandlinger Den europeiske menneskerettskonvensjon og ILOs kjernekonvensjoner må gis forrang hvis konvensjonene på noe punkt kolliderer med de fire friheter, appellerte hun til sine faglige kolleger fra 38 land i Europa. Peggy Hessen Følsvik. Foto: LO/Trond Isakse

LO-kongressen i 2017 vedtok at «LO vil kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt gå foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser.» Og at: «Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven. «Produkter produsert under forhold forenlig med ILOs kjernekonvensjoner og som sikrer rettferdig handel, vil vektes med 30 % som tildelingskriterier. Det vil bli lagt vekt på at varen oppfyller kriterier for etisk handel og er merket med et anerkjent etikkmerke som Fairtrade-merket eller tilsvarende merker - ILOs kjernekonvensjoner, - Rio-erklæringen om miljø og utvikling, - FN-konvensjonen mot korrupsjon; • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter; • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper; • OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante Leverandøren plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakt. Dette betyr: Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182 Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre.

Forretningsetiske retningslinjer - PeabArbeidslivArbeidstakerrettigheter | Etisk bankguideAramees Renhold ASEuropa og EØS | Landsorganisasjonen i Norge

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Kategorier: ARBEIDSLIV; MENNESKERETTIGHETER; Lenker: Sak hos Stortinget; Dokument 8:74 S (2018-2019) Innst. 261 S (2018-2019. Prinsippene er basert på FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon. Kommunen må derfor, som det heter i FNs Global Compacts prinsipp nr. 2, påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene ILOs kjernekonvensjoner, Rio-erklæringen om miljø og utvikling, FN-konvensjonen mot korrupsjon; FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter; OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper; OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse Kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovsgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven

 • Brenne våt kvist.
 • Toyota rav4 probleme diesel.
 • Bjorbekktunet basseng.
 • Camping nær oslo.
 • Din 74058 kupplungskugel höhe.
 • Schwarzer rettich rezepte vegetarisch.
 • Live musik chemnitz.
 • Iso 14001 certifications.
 • Minijack til phono.
 • How to get old skype.
 • Instragramkonto2 enda en konto.
 • Rosabella meny.
 • Stromboli besteigung.
 • Drivstoff i olje.
 • Kend din sky.
 • Billedkunstnernes forbund.
 • Eske interiør.
 • Quer durchs land ticket am automaten.
 • Oppdrift fly.
 • Oldenburg presse.
 • Taxikosten martinique.
 • Etymologisk betydning.
 • Drøftende tekst eksempel.
 • Best range router 2017.
 • Hvordan finne høyden i en sylinder.
 • Isabell horn.
 • Events braunschweig 2018.
 • Mobbing i skolen vg.
 • Gosh scanmark.
 • Psv handball recklinghausen.
 • Lære en hund å sitte.
 • Gitar nybegynner.
 • Staatsbad bad salzuflen stellenangebote.
 • Rpp layer.
 • Saatchi norge.
 • Ü30 party ingolstadt oldtimer hotel.
 • Westernwaffen österreich.
 • Ipl hårfjerning bedst i test.
 • Nasking definisjon.
 • Los trovadores de cuyes 2017.
 • Munkegata oslo.