Home

Tippemidler 2022

Spilloverskuddet fra Norsk Tipping fordeles slik: Først fordeles 6, 4 prosent til helse- og rehabiliteringsformål. Deretter fordeles resterende overskudd med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Tildeling av spillemidler 2018 Av: Pressemelding , 1. des 2017 - Først og fremst vil vi gjerne takke på vegne av idretten for den tildelingen vi har fått. 710,9 millioner kroner representerer en økning på 26,9 millioner kroner og er jo et solid signal på hvor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, sier generalsekretær Karen Kvalevåg de skal være sluttbehandlet, det vil si normalt fra 15. juni 2018 til 15. juli 2019. Følgende frister gjelder for alle anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Kunngjøring . Departementet kunngjør adgangen til å søke om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene normalt 15. juni hvert år

www

I 2018 har moderniseringsprosjektet «Norsk idrett 2020», forankret i IPD 2015-2019 punkt 7.1.1, vært prioritert. Gjennom en bred og involverende prosess har norsk idrett satt et kritisk blikk på egen virksomhet og identifisert egne styrker, svakheter, trusler og muligheter Merk at §11 i den nye forskriften gjelder til og med 31. desember 2018. Unntak Organisasjoner som er knyttet til Røde Kors, Redningsselskapet, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Norges Blindeforbund, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norsk Folkehjelp eller Nasjonalforeningen for folkehelsen, har ikke rett til å søke I 2018 fordelte stiftelsen 279 millioner kroner til 1002 helseprosjekter i regi av til sammen 101 frivillige organisasjoner! Bingoformål. Deler av overskuddet fra Norsk Tippings spillterminaler i bingohaller, Belago, går til lokale formål i nærmiljøet der bingohallen ligger. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bid..

Statsbudsjettet 2021: 2250 millionar kroner i stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett 07.10.2020: Målet for regjeringa er å bidra til at kulturlivet, frivilligheita og idretten skal klare seg gjennom krisa vi no står i. Regjeringa foreslår derfor å løyve 2250 millionar kroner i stimuleringsmiddel til kultur, frivilligheit og idrett i samband med covid-19-utbrotet Velkommen til Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg. Her vil du finne søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen Spillemidler til utstyr - godkjent utstyr 2018 og 2019 Norges Ake- Bob og Skeletonforbund - Kunstbanekjelker til barn og ungdom - Skeletonkjelker til ungdom - Monobob - Meier - Hjelmer - Kjelker - Visir Norges Amerikanske Idretters Forbund - Matter til cheerleading - Tacklebager - Målstenger med paddin Du kan logge inn med Spillerkort og kortleser, engangskode på SMS eller Norsk Tipping appen. Velger du MobilApp som påloggingsmetode må du ha lastet ned og aktivert Norsk Tipping appen, denne finner du i Appstore for iOS. For Android må du gå inn på Norsk-Tipping.no via nettleseren på telefonen/nettbrettet ditt, klikk på de tre strekene øverst i høyre hjørne og Slik spiller du

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Finansieringsplan Ofte vil man i et prosjekt utarbeide en finansieringsplan. Dette er et dokument hvor kapitalbehovet og hvordan det er tenkt å finansiere kapitalbehovet kommer frem. De ulike dokumentene som skal inngå og redegjøres for i en finansieringsplan for et idrettsanlegg som søker om spillemidler er Skal du fornye eller gjenta søknad? Dersom det var du som fylte ut søknaden i fjor: Da vil du få opp forslag om å fornye/gjenta søknaden i vinduet som kommer opp etter pålogging til søknadsskjemaet. Dersom noen andre fylte ut søknaden for din organisasjon i fjor: Da må du ha referansenummeret på den tidligere innsendte søknaden, og organisasjonsnummeret til organisasjonen du fyller. Derfor er mål for treerfotball ført opp i utstyrslista som støttes av spillemidler til utstyr 2018. NFFs anbefalte størrelse for minimål til treerfotball er 1,2-1,5 meter bredde x 0,75-1,0 meter høyde. Løsninger for lukkede baner. For å optimalisere 3 mot 3 spillformen, ønsker vi at klubbene finner løsninger for lukkede baner Spillemidler til utstyr. Se våre anbefalinger til utstyr man kan søke om støtte til. Fotball, håndball, turn, svømming, volleyball, bordtenni

Fordeling av spillemidler til idrettsformål

Kulturdepartementet svarte fem måneder senere med å tildele NIF 2,7 millioner kroner for 2017 og 2018, I 2019 fikk de tilført ytterligere 675.000 kroner, også disse som Tippemidler Derfor er blant annet innvilgelsesprosenten senka fra 27 % i 2017 og 25,4 % i 2018. De gjeldende kriteriene for fordeling av spillemidler mellom fylkene tilpasset tettbefolkede områder, gir slikt utslag. Samtidig vil den varierende søknadsmassen i fylkene gi varierende tildelingsprosent. Søknadene må være vurdert og prioritert i kommunal plan Aktivitetspark i kommunesenteret Mysen med ulike apparater/elementer spesielt rettet mot egenorganisert aktivitet for ungdom. Elementene vil bl.a. omfatte parkouranlegg, skate/rulleanlegg, streetbasket, beachvolleyball, samt tiltak for sosiale møteplasser som benker, bord, griller og musikkanlegg Ny 'Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner' ble vedtatt i oktober 2018, og gjelder fra søknadsåret 2019. Les mer om endringene i forskriften her. Søknadsåret 2020. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner Tippemidler helt bak mål. Millioner fra Norsk Tippings grasrotordning har gått til lukkede lag og foreninger. Foto: i påvente av en ny forskrift som trådte i kraft 1. januar 2018. Endringene skal tydeliggjøre hvem det er som skal motta grasrotmidler og hva midlene skal brukes til

Tildeling av spillemidler 2018 - idrettsforbunde

 1. Tippemidler 2018. Regjeringen har i dag fordelt 2 824,8 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2018. Beløpet er 227,5 millioner kroner høyere enn i 2017 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søkte i går Kulturdepartementet om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2018
 2. Tippemidler (Kultur) Rekordstor søknad om spelemidlar, men ein kommune søkjer ikkje. Kommunane har søkt om 221 millionar kroner til nye og rehabilitering av gamle anlegg knytt til fysisk aktivitet
 3. Om momskompensasjon idrettsanlegg. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet
 4. 2018; 2019 (PDF, 390 kB) 2020 (PDF, 436 kB) Nordland fylkeskommune. Adresse: Fakturamottak Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 Bod.
 5. Spillemidler - kulturbygg Formål. Bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg.. Hvem kan søk
 6. Eventuelt gjenværende beløp av samlet tilskudd i 2018, etter at fordeling etter § 3 og § 10 er foretatt, fordeles etter søknad til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som er tilskuddsberettiget etter § 4. Rettet § 11 annet ledd skal lyde: Forskriften § 10 gjelder til og med 31. desember 2018.

Statsråd 4. mai 2018. I statråd 4. mai 2018 ble lov om endringer i vegtrafikkloven sanksjonert, og det ble fastsatt forskrift om tildeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Lovtidend ⏲ 4. mai 2018 15:36 Knut Davidsen, Lovdata Del artikke Du kan søke om momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner, bygging av idrettsanlegg, tilskudd fra Norsk Tipping. Ulike tilskuddsordninger

Norsk Tippings overskudd - Lotteri- og stiftelsestilsyne

Merverdiavgiftshåndboken 2018 Lukk Søk. Merverdiavgiftshåndboken 2018. Innholdsmeny. Forsiden Forord Forkortelser Innledning Merverdiavgiftsloven kapittel 1 Tilskudd til idrettsanlegg Skattedirektoratet legger i fellesskrivet av 25. juni 2009 til grunn at tippemidler som er tildelt med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om. LOV-2017-12-15-110 fra 01.01.2019, LOV-2018-06-01-23 fra 15.10.2018: Publisert: Avd I 1992 Nr. 17: Ikrafttredelse: 01.01.1993: Rettet: 18.05.2016 (tatt bort klammeparentes i § 1 annet ledd) Korttittel: Pengespilloven - spil For 2018 er det et spillformpilotprosjekt i 9 kretser hvor det også testes ut 9-er fotball for 12-åringer på baner ned mot 40x60m spilleflate (tilsvarende «gammel» 7-er bane). For 9-er baner er det kretsvis valgfritt om en bruker 7-er eller 11-er målbur. Målgården må tilpasse Fortsatt strid om tippemidler Idrettsstyret må i slutten av neste uke avgjøre om de godtar prosentforedelingen på 22,3 prosent av tippemidlene. Foto: Illustrasjon: 70°N arkitektur as. Søknadsfrist for spillemidler i Nore og Uvdal kommune er 20. oktober i 2017 på grunn av nytt nasjonalt fagsystem. (Andre år vil søknadsfristen være 1. september

Det vil ikke bli snakk om de samme utgiftene på anleggsområdet som sist (Tromsø 2018). - Dermed vil bruk av tippemidler være lettere å forsvare, for det blir ikke snakk om så store summer. 06/12/2018 11:39 Det har ikke kommet inn nye søknader om tippemidler i år. På årets liste over anlegg som søker om spillemiddelfinansiering står det 5 ordinære anlegg, samt et nærmiljøanlegg. Alle de ordinære anleggene er fornyede søknader som også stod på prioriteringslista i 2018..

Overskudd Norsk Tippin

Spillemidler - idrettsforbunde

 1. Informasjon om fylkespolitikk, vidaregåande opplæring, tannhelse, samferdsel, næringsutvikling og kultur i Møre og Romsdal
 2. Fordeling av tippemidler. Norsk Tipping AS er et statlig instrument for å finansiere samfunnsnyttige formål. Fra en beskjeden start i 1948 (5 mill. kroner i overskudd) har overskuddet økt år for år. Prisjustert til 1999-kroner har selskapet i løpet av 51 år bidratt med 47 mrd. kroner til samfunnsnyttige formål
 3. dre slitasje og

Idrettsanlegg 2018. Av ialt 490 søknader ble 474 godkjent i 2018, 8 søknader ble avvist og 8 ble trekt. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 304 002 686 kroner. Inklusive ekstrabevillinger på 119 millioner kroner ble rammen den samme som godkjent søknadsbeløp. Det betyr at alle med godkjent søknad fikk utbetalt det beløpet det var. Håvar Austgard 26.03.2018 FE - 243, FA - C20 18/292 Saksnr Utvalg Type Dato 013/18 Levekårsutvalget PS 17.04.2018 017/18 De ber om at forskudd på tippemidler innvilges. Idrettsrådet oppfordrer videre til at det utarbeides retningslinjer for forskudd av spillemidler, for å f Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder

Idrettsanlegg - regjeringen

Vil utbetale tippemidler allerede i mai. Anders Grobstok Dalen Frontsjef 45215259. Publisert: 31 mars, Organisasjoner som mottok tilskudd fra ordningen i 2019 vil motta tilskudd i 2020 basert på årsregnskap fra 2018. Organisasjoner som fyller vilkårene i forskriften,. Svømmeforbundet hardt ut mot NIF: − Passivt og lettvint. Norges Svømmeforbund føler at de ofres når Norges idrettsforbund foreslår at svømmehaller ikke lenger skal få tippemidler 15. desember 2017 kl. 13:10 Frivillige kan få mer tippemidler. Fra 2018 kan 7 prosent av spillinnsatsen hos Norsk Tipping gå til valgt lag eller forening. Tidligere har denne andelen vært 5. Finansiering: 41 millioner kroner utbetalt fra forsikringsselskap, 18,4 millioner kroner fra tippemidler. Resten av pengene er gaver, egne midler, dugnad, samt et lån på 3.133.400 kroner. Byggestart: Månedsskiftet februar/mars 2018 05/07/2018 09:44 Røros jeger og fiskeforening, Glåmos skytterlag og Røros Idrettslag har alle fått avslag på søknader om tippemidler. Avslagene er begrunnet med begrensede midler og lav prioritering i forhold til andre tiltak. Alle de.

Det planlegges brukt samlet 1,4 mill. kroner på disse tiltakene i 2018, 2019 og 2020. Tilskudd og tippemidler er beregnet å utgjøre 0,4 mill. kroner i 2019. Rådmannen vil også her fremme egen sak om de konkrete tiltakene. I 2019 foreslås å bevilge samlet 750 tusen kroner. Farstadsanden vernet sone Folkehelseprofil 2018; Folkehelseprofil 2019; Folkehelseprofil 2020; Lovverk. Folkehelselova; Folkehelseforskrifta; Rapportar og undersøkingar. Ungdata; Folkehelse - Møre og Romsdal fylkeskommune; Ung på Sunnmøre 2014; Ung i Volda og Ørsta 2003 - 2013; Barn og unges bruk av Ørsta sentrum; Draumebileta til ungdomar i Ørsta kommun

I 2018 hadde skolene og aktivitetsskolene et samlet mindreforbruk på 256,9 mill. eksklusive øremerkede midler. Dette er en økning på 91,5 mill. fra 2017 og er i hovedsak knyttet til grunnskolene. Deler av mindreforbruket ved skolene skyldes innføring av lærernorm fra 1.8.2018 SAK 10.1 Prioritering anleggsutbygging i 2018, 2019. Forslag til vedtak: IL Jutul prioriterer rehabilitering av eksisterende 11'er bane i 2018. Det byttes banedekke. Dette prosjektet sendes ut på tilbud nå og er planlagt gjennomført i juli 2018. Vi mottar kommunal støtte i år, men tippemidler først i 2019/2020

Byggestart på ny sikringshytte ved Kalvedalshytta — Bergen

(**) Tippemidler føres på to prosjektnummer; 42100300, 32306400 og 32100900. Utdanningsetatens budsjettforslag for 2018, konsekvensanalysen til byrådets budsjettforslag for 2018, kvartals- og tertialrapporter for 2017: Bundne midler, ikke øremerkede midler48,8 mill 5 Sak 8 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA BUDSJETT 2018 - TIPPEMIDLER Generalsekretær orienterte med bakgrunn i utsendt sakspapir. Ord i saken: Live Kummen, Atle Høie, Elin Skovly, Gerd Kristiansen, Per Øivind Eriksen Vedtak: Bevilgningen fra Norsk Tipping for budsjettåret 2018 vil bli høyere enn nivået som lå til grunn for vedtatt budsjett, der det blei budsjettert med 16 millioner kroner Søknadsfrist for særskilde kulturtiltak er 15. september. Det kan gjevast tilskot til særskilde tiltak som t.d. konsertar, kulturdagar, utstillingar, særskilde kulturkveldar, tiltak for særskilde grupper, bokutgjevingar, eller andre tiltak som vert sett på som verdfulle for det lokale kulturliv

med ikke-kommersielle vedtekter, kan søke om spillemidler (tippemidler) til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv, samt lokale kulturbygg som samfunnshus, grendehus, ungdomshus og lignende. Frister for melde inn ønsker til Kulturtjenesten: Anlegg for idrett og friluftsliv, nybygg og rehabilitering - varsling inne Mer tippemidler til frivillige lag og organisasjoner. Fra 2018 kan sju prosent av spillinnsatsen hos Norsk Tipping gå til valgt lag eller forening. Tidligere har denne andelen vært fem prosent. For spillene Multix og Instaspill økes Grasrotandelen fra 10 til 14 prosent 15. desember 2017 kl. 13:11 Frivillige kan få mer tippemidler. Fra 2018 kan 7 prosent av spillinnsatsen hos Norsk Tipping gå til valgt lag eller forening. Tidligere har denne andelen vært 5. Da søknadsfristen for tippemidler gikk ut i forrige uke hadde kommet inn i alt 20 søknader på til sammen 95,2 millioner kroner. 25 januar 2018 09:31 Sist oppdatert: 25 januar 2018 10:10 Mer tippemidler til frivillige lag og organisasjoner. Foto: Fra 2018 kan sju prosent av spillinnsatsen hos Norsk Tipping gå til valgt lag eller forening. Tidligere har denne andelen vært fem prosent. For spillene Multix og Instaspill økes Grasrotandelen fra 10 til 14 prosent

lørdag 24. november 2018 - 04:30 «Norges svømmeforbund føler at de ofres når Norges idrettsforbund foreslår at svømmehaller ikke lenger skal få tippemidler» hevdes det i VG 3. november. Ikke overraskende trigger forslaget Norges svømmeforbund Proba-rapport nr. 2018-04, Prosjekt nr. 17012 ISSN: 1891-8093 AG/MAH, 1. mars 2018 -- Offentlig -- Kanalisering av midler til frivillige kulturaktører Utarbeidet for Kulturalliansen Rapport 2018 - 0 Kulturrådets engasjement og tiltak, kulturfondsmidler til privatarkiv, ca. 1975 - 2018. ABM-meldingens etablerer arkivutvikling som oppgave og oppdrag, 2000. Tippemidler til arkivutvikling, forvaltet av Riksarkivaren 2015 - 2017, øremerket sum til privatarkivformål 2017

14 godkjente friskoler i 2018. Det er 14 friskoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2018 av de 37 som søkte i fjor. En av skolene har trukket søknaden, og en søknad er fortsatt under behandling. 21 godkjente friskoler i 2017 Rytterglede for alle! 06.11.2020 15:07 INM sprang senior og unge ryttere (13-15.november) avlyse Sentralbord: 37 27 90 50 Redaktør: 915 37 374 Annonser: 994 62 545 E-post: post@bavisa.no Birkenesavisa, Strøget 71, 4760 Birkelan

Hei! Vi måtte ta ned et huskestativ på lekeplassen i sommer da det var råte i treverket. Vi er på jakt etter nytt stativ. Vi må være nøye med sikkerheten, det er til lekeplassen til sameiet her. Har dere noen å anbefale, hvor vi skal kjøpe stativ med montering? Mvh Ingrid xxxxxxxxxxxxxx Tippemidler fordelt av Bjørn Helge Larsen. Nord-Trøndelag fylkeskommune har passert 30-millionersgrensen ved tildeling av spillemidler. Nord-Trøndelag har fått over tre millioner mer av spillemidlene enn i fjor til fordeling fra Kulturdepartementet

Idrettsanlegg.no - regjeringen.n

Drakt nr. Navn Fødselsdato Klubb Posisjon Høyde; 13: Vincent Kieka Andersen: 2004: Lauvåsen IF: 9: Halvor Brekke: 2004: KSK: 11/2: Børge Undheim: 2006: KSK: 10. Vil gi Vega hjelp etter tippekutt Etter halvering av tippemidler møter Oslos nye kulturhus Vega Scene «et kjempeproblem». Venstre vil ha med Oslo kommune på et løft I 2018 vedtok Kulturdepartementet ny forskrift for momskompensasjonsordningen. Fra 2019 må korpset være registrert i Frivillighetsregisteret. Er ikke korpset allerede registrert kan det gjøres her: Registrering Frivillighetsregisteret. Søknad/innrapportering. Norges Musikkorps Forbund har valgt å søke etter forenklet modell Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Akersgata 41, 0158 OSLO. E-post: post@nkkf.no Telefon: 22 94 76 90 Organisasjonnr. 970 448 314 MV Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen. Dette betyr at i dag får alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS

Få har søkt om tippemidler -Mange korps kan gå glipp av mye penger hvis de ikke blir med på dette, sier Tine Thing Helseth. I morgen står den svært lovende trompetisten fra Oslo på scenen i Waterfront Hall i Belfast, sammen med Ulster Orchestra Lokalradioen dekker området mellom Bergen og Stavanger og gir deg oppdaterte nyheter, underholdning og variert musikk Riksrevisjonen skal undersøke NIFs bruk av spillemidler. Norges Idrettsforbund er underrettet av Riksrevisjonen om at de skal vurdere å se på bruken av tippemidler 3. november 2020 Har ansatt digitale medarbeidere Harstad kommune har nå tatt i bruk arbeidskraft som kan jobbe døgnet rundt, 365 dager i året Mer tippemidler til frivillige lag og organisasjoner Fra nyttår kan lokale lag og organisasjoner få en større andel av spillinnsatsen fra Norsk Tipping og andre spill. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpi

Klassekampenarkivet | Breddekulturen taper

Ørnvika og Ånes turløype driftes av velforeningen. Turløypa er under rehabilitering og er planlagt gruset opp til universell standard i 2019/2020 (forutsatt innvilgelse av tippemidler). Løypa har vært svært populær etter vi grovplanerte den i 2018, og det ble kjørt opp skispor i vinter 2019 Det er lagt inn beregnet refusjon merverdiavgift, tilskudd, tippemidler, salg av tomter m.m. Øvrige investeringsutgifter dekkes av låneopptak. I 2018 utgjør beregnet låneopptaket 112 mill. kroner etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet. Det er til dels betydelige ubrukte lånemidler fra tidligere år Oppdatert torsdag 5. november kl. 14.30 Informasjonen utarbeides av kriseledelsen og Astafjordlegen. . Smittespredningen er økende både internasjonalt og nasjonalt. Det er flere lokale utbrudd i kommuner i Troms og Finmark, og risikoen for ytterliger

Anleggsregisteret.n

REGNSKAP 2018: Regnskapet for 2018 er revidert og godkjendt 04 april 2018 av Geir Tore Henriksen. Regnskap 2015 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018 Regnskap 2018 Vinje kommune og tippemidler. Andel til hver hytte for fase 2 er skissert til kr 1000,- pr hytte. Totalt for vår hytteforening vil dette bli kr 1000,- a kr 1000 = kr 72.000, Refunderte tippemidler 2018 Salg av klubbhus Overskudd 2018 Lån pr 31/12 2018 Refusjon moms 2019 Refunderte tippemidler 2019 Overskudd 2019 Lån pr 31/12 2019 Refunderte tippemidler 2020 Overskudd 2020 Lån pr 31/12 2020 Refunderte tippemidler 2021 Overskudd 2021 Lån pr 31/12 202 Strategiplan for skolebibliotek-utvikling Harstad kommune 2018 - 2025; Tjenestebeskrivelse for grunnskolen; Praktiske opplysninger om grunnskolen i Harstad; Pedagogisk arbeid med barn og familier fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen; Veileder for mat og måltider i barnehagen; Opplæring av flerspråklige barn; Fraværsrutiner. Forskuttering av tippemidler (ca. 3 år): kr. 2 500 000 Sum lånebehov for oppføring av kunstgressbane Loesmoen: kr. 4 250 000 Lånet er beregnet mva. som tilbakebetales ved refusjon og forskudd tippemidler. Øvre Eiker idrettsråd behandlet søknaden på sitt styremøtet 13.8.2018 og støtter søknaden. fotballanleg

Grasrotandelen Norsk Tippin

Budsjett 2018/Handlingsprogram 2018 - 2021 Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017 Behandling: Følgende forslag ble fremmet av Karl Henrik Laache (V) på vegne av AP, V, KrF, SP, SV og MDG: «Formannskapet legger rådmannens forslag til Budsjett 2018/Handlingsprogram 2018 - 2021 med følgende endringer ut til alminnelig ettersyn i 14. dager Skole. Velkommen til skolen! Skolene styrer smittevernarbeidet etter trafikklysmodellen utviklet av Folkehelseinstituttet. Det er lokale og nasjonale smittevernmyndigheter som avgjør hvilket nivå i modellen vi skal være på

Slik fordeles overskuddet Norsk Tippin

Millimeterpresisjon for store og tunge biler

fredag, 6 juli 2018, 11:34 av Tove Østby. I forbindelse med årets utgave av Coralua Trondheim International Choir Festival skal et ungdomskor fra Hong Kong og dirigent Sanna Valvanne fra Finland holde konsert i Røros kirke. Sanna er tidligere dirigent av Tapiola Children's choir,. Søknad om spillemidler (tippemidler) til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, heriblant til rehabilitering, kan fremmes på www.idrettsanlegg.no. På samme nettside finnes også nyttig info, spesielt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk ktivitet (V-0732) I 2018 fikk Kragerø stadion tildelt kr 1 000 200,- i spillemidler til ny avlastningsbane med kunstgress. Tufteparken i Kirkebukta fikk tildelt kr 191 000.- . Anleggene på Livsløpsparken nådde ikke opp i fordelingen. Byfesten ble også i 2018 en hyggelig sommeropplevelse med innslag fra mange artister, barne- og familieaktiviteter samt. fredag, 6 juli 2018, 20:46 fredag, 6 juli 2018, 20:31 av Tove Østby. I morgen formiddag starter den 19. utgaven av Elden, når øvingene til årets oppsetning starter opp på spelplassen ved slegghaugene. Det er sang og talerollene som begynner øvingene denne helga, fra og med neste lørdag er det fullt ensemble

Kampen Historielag » KontorsjefenEtterlyser Lotto-vinner fra Vest-Agder
 • Betablokker virketid.
 • Premier league 2017 prize money.
 • Grenader opptak tmbn.
 • Rb leipzig spielplan 2017/18.
 • Beste elggryte oppskrift.
 • Hvor kjøpe mammaklær bergen.
 • Kikkert test 2017.
 • Strandrollstuhl preis.
 • Wikipedia jesse owens.
 • Spesidaler riksdaler.
 • The gathering 2018 countdown.
 • Arne går mot en banan.
 • Mrs mighetto tapet.
 • Sitron mot gule negler.
 • Kulelager 6201z.
 • Polsk kurs stavanger.
 • Stadthalle braunschweig veranstaltungen 2017.
 • Trafikkregler sverige.
 • Slanking diett.
 • Stikkende smerter i underlivet gravid.
 • Midlertidig stans i utbetaling av sykepenger.
 • Lgv bordeaux paris horaires.
 • Vhs winnenden yoga.
 • Westerngitarre kaufen.
 • Danke für diesen guten morgen umgetextet.
 • Joseph p kennedy jr.
 • Pizzabunnen blir ikke stekt.
 • Tvangskollektivisering sovjetunionen.
 • Live cricket tv.
 • Aha hamar.
 • Middelblodtrykk.
 • Unesco definisjon.
 • Beoplay h9i review.
 • Cop 23.
 • Quer durchs land ticket am automaten.
 • Cliff richard christmas time.
 • Nyttig frukt.
 • Hvordan bli hypnotisert.
 • Playstation gavekort online.
 • Merking av takstoler.
 • Hvorfor er det viktig at du holder deg i god fysisk form?.